Friss Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2016-03-03
Erre figyeljen oda, ha uniós pénzt szeretne a népszerű pályázatokon!

Módosult két népszerű GINOP pályázati felhívás pénzügyi tájékoztatója, illetve csatolásra került az üzembe helyezési jegyzőkönyv minta, illetve a megrendelő és a szerződés hiányáról szóló nyilatkozat minta - olvashatjuk a hivatalos pályázati oldalon megjelent közleményben. A jegyzőkönyvminta és a nyilatkozat a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumok. A pénzügyi tájékoztató tartalmazza a pályázó számára azokat a legfontosabb információkat, melyek a támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához szükségesek.
 

Módosult a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése" című (1.2.1-14 kódszámú), illetve a "Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása" című (1.3.1-14 kódszámú) pályázati felhívás keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához kapcsolódó pénzügyi tájékoztató. Továbbá csatolásra került az üzembe helyezési jegyzőkönyv minta és a megrendelő és szerződés hiányáról szóló nyilatkozat minta.

Az útmutató fontosabb pontjai

 • A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a kifizetés igénylési dokumentáció benyújtásával.
 • A projekt sikeres megkezdése érdekében a kedvezményezett előlegigénylésre lehet jogosult.
 • Az időközi és záró kifizetési igénylés minden esetben elszámoló bizonylat alapú kifizetésnek minősül, azaz a támogatások folyósítására a kedvezményezett nevére és címére kiállított számlákon és egyéb elszámoló bizonylatokon igazolt fizikai teljesítést követően kerül sor.
 • A kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tíz napon belül köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
 • Az üzembe helyezési jegyzőkönyv minta és a megrendelő és szerződés hiányáról szóló nyilatkozat minta az adott pályázathoz tartozó kapcsolódó dokumentumok alatt található Segédletek pont alatt található.


Benyújtandó dokumentumok


Amennyiben korábban nem került benyújtásra, legkésőbb az első kifizetés igényléshez szükséges benyújtani az alábbi dokumentumokat:

a) biztosítékot 
Amennyiben kedvezményezett rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, a Rendelet 84. § (1) m) pontja értelmében kérelmezheti a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet. Ez esetben a biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumok helyett a "Biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességre irányuló kérelem" csatolása szükséges.

b) saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumot 
A kedvezményezettnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Amennyiben a támogatói okirat megkötéséhez nem került benyújtásra, legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani az saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumot.

c) nyilatkozatokat 
1. Kedvezményezettnek az első kifizetési igénylés benyújtásáig nyilatkoznia kell projektje elszámolásának gyakoriságáról. 
2. Kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásáig nyilatkoznia kell arról, hogy igénybe kívánja-e venni a halasztott önerőt.

d) jogerős hatósági engedélyt/határozatot/engedélyező nyilatkozatot 
Amennyiben a támogatói okirat megkötéséhez nem került benyújtásra, legkésőbb az első kifizetési kérelemmel szükséges benyújtani a jogerős hatósági engedélyező határozatot.

A kifizetési igényléshez benyújtandó dokumentumok

Infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 • számla
 • számla kifizetés bizonylata
 • kivitelezői szerződés fizetési ütemezéssel
 • építési műszaki ellenőr igazolása vagy a vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről
 • építési napló / E-építési napló első bejegyzést tartalmazó oldala
 • jogerős építési engedély
 • jogerős használatbavételi engedély

Eszköz beszerzés 

 • számla
 • számla kifizetés bizonylata
 • szerződés/írásos megrendelő/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt
 • szállítólevél/átadás átvételi jegyzőkönyv
 • üzembe helyezési jegyzőkönyv

Immateriális javak beszerzése 

 • számla
 • számla kifizetés bizonylata
 • szerződés/írásos megrendelő/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt
 • tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv

Szolgáltatás 

 • számla
 • számla kifizetés bizonylata
 • szerződés/írásos megrendelő/ nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt
 • teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról

Lízing 

 • számla (ha releváns: pénzügyi értesítő, ÁFA-bekérő)
 • kifizetés bizonylata
 • lízing szerződés (lízingdíjak ütemezésével)

A számlával kapcsolatos fontosabb elvárások

 • Az eredeti számlákon fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát, valamint az "elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került" záradékolással szükséges ellátni.
 • Az eredeti számlákon a támogatói okirat kedvezményezettjének "a teljesítést igazolom" vagy az "átvettem" felirat alatt cégszerű aláírással kell igazolnia a teljesítést, azaz a vásárolt termék átvételét, használatbavételét.
 • Készpénzes számla esetén, a számlán szerepelnie kell a "fizetve" feliratnak, idegen nyelvű számla esetében - a fentieken túlmenően - a kedvezményezett általi magyar nyelvű fordítás csatolása szükséges.
 • Nem támogathatóak azon nettó 500 ezer forint összérték feletti számlák, amelyek kiegyenlítése készpénzfizetéssel történt, ez esetben a teljes számlát el lesz utasítva.
 • A támogatás a bruttó 100.000 Ft-ot meghaladó értékű beszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre akkor folyósítható, ha beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló megrendelőt vagy szerződést írásban kötötték.

Kifizetést felfüggesztő esetek

 • kedvezményezett által a hiánypótlásra, tisztázó kérdés megválaszolására igénybe vett időtartam,
 • tervezett helyszíni ellenőrzés esetén, ha az ellenőrzés eredménye olyan súlyú megállapítás, amely indokolja a felfüggesztést,
 • az esedékes mérföldkő nem megfelelő teljesítése,
 • az előre nem tervezett, előre nem látható okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenőrzés,
 • a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések,
 • az év végi zárási és év eleji számlanyitási folyamatok - a www.szechenyi2020.hu honlapon közlemény formájában közzétett - időtartama,
 • a támogató okirat módosítása, ha a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik,
 • a köztartozás időtartama

GINOP-1.3.1-14 vállalások teljesüléséhez szükséges dokumentumok

 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: munkaszerződés/megbízási szerződés, munkaszerződés módosítások másolata, valamint munkaköri leírás benyújtása. A munkaszerződésben egyértelműen meg kell jelölni a munkavégzés helyét, melynek meg kell egyezni a megvalósítás helyszínével.
 • A piacra juttatni kívánt termék tekintetében: a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatáshoz kapcsolódó tanulmányok csatolása, a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően. Minden országra vonatkozó piakutatás megvalósulásának igazolására külön tanulmány benyújtása szükséges.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása: a honlap megjelölése szükséges a záró szakmai beszámolóban.
2016-03-03
Irinyi-terv Magyarország újraiparosításáért

Az Irinyi-terv célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság hosszú távú növekedésének hajtóerejét – fogalmazott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a kormány iparstratégiáját bemutató sajtótájékoztatón.

A dokumentumban megfogalmazott program szerint Magyarország 2020-ra az unió legiparosodottabb államai közé tartozik majd.

Az Irinyi Jánosról elnevezett iparstratégia a fejlesztés fő irányait jelöli ki – tudatta Varga Mihály. Mint fogalmazott: az irányelvek megvalósításával a kormány tovább erősíti a nemzeti ipart, épít az innováció erejére, segíti az új munkahelyek létrejöttét, és támogatja a hazai vállalatok verseny- és exportképességének növelését.

Az iparstratégia kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős szakminiszter kijelentette: ahhoz, hogy modernebbé váljon az ipari termelés szerkezete, és elmozduljon a magasabb hozzáadott értékű termelés felé, át kell állni az innováció vezérelt gazdaságra, az iparnak a tudásra, a kutatás-fejlesztésre, a felsőoktatásra és a szakoktatásra kell támaszkodnia.

Varga Mihály kijelentette: a feldolgozóipar megfelelő ütemű bővülését új technológiák alkalmazásával, az energia- és anyaghatékonyságát növelésével, a területi egyenlőtelenségek megszüntetésével, a munkahelyteremtés ösztönzésével és a hazai erőforrások minél nagyobb mértékű hasznosításával lehet elérni. Mindemellett a tárcavezető hét kiemelten fejlesztendő területet is megnevezett, így a járműgyártást, a specializált gép- és járműgyártást, az egészségipart és -turizmust, az élelmiszeripart, a zöldgazdaságot, az infokommunikációs szektort, valamint a védelmi ipart.

A nagyszabású koncepció megvalósításához szükséges pénzeszközöket részben uniós, illetve állami forrásból biztosít a kormány – tájékoztatott Varga Mihály, arra is emlékeztetve, hogy a 2020-ig hazánk rendelkezésére álló 12000 milliárd forint uniós forrás 60 százalékát közvetlen gazdaságfejlesztésre fordítják.

Új eleme az iparfejlesztési támogatásoknak a nemzeti forrású nagyvállalati beruházási támogatás, amellyel a valós piaci teljesítményre és fejlődésre képes hazai nagyvállalatokat kívánja a kormány segíteni abban, hogy megőrizzék és erősítsék a már elért pozíciójukat.

A stratégia egyik célja, hogy az ipar aránya a bruttó hazai termékben (GDP) a jelenlegi 23,5 százalékról 30 százalékra emelkedjen 2020-ig – hangsúlyozta Varga Mihály. Ezzel párhuzamosan csökkenteni kell az ipar egyoldalú függését a járműgyártástól és a hozzá kapcsolódó beszállítói iparágaktól, meg kell erősíteni a többi ágazatot is, a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés biztosítása érdekében – fejtette ki.

Az Európai Unióban a tervek szerint az ipari termelés arányát 2020-ra 20 százalékra növelik a jelenlegi 16 százalékról. Magyarországon a 30 százalékos arány eléréséhez évente átlagosan 7 százalékos ipari termelési növekedés szükséges, amihez az elmúlt években látott növekedési ütemet kell továbbra is biztosítani – szögezte le Varga Mihály.

Az öt stratégiai pillér

 • Innováció és új technológiák alkalmazása
 • Energia-, valamint anyaghatékonyság-növelés
 • Területi egyenlőtlenségek mérséklése, oldása
 • Munkahelyteremtés ösztönzése
 • Hazai erőforrások hatékony felhasználása

Fejlesztendő ágazatok

 • Járműgyártás
 • Specializált gép- és járműgyártás
 • Egészséggazdaság  és -turizmus
 • Élelmiszeripar
 • Zöldgazdaság
 • Infokommunikáció
 • Védelmi ipar

 (Nemzetgazdasági Minisztérium)

2016-02-18
Még 60 milliárdnyi kapacitásbővítési EU-pályázat jön a cégeknek

A tavaly nyáron meghirdetett két, a kkv-k kapacitásbővítését támogató gazdaságfejlesztési pályázatra rendkívüli érdeklődés mutatkozott, így további összesen 60 milliárd forinttal bővítik a keretet - hívja fel a figyelmet friss blogbejegyzésében a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy a Portfolio információi szerint várhatóan az idei első félévben újranyitják ezeket a pályázatokat, igaz az eddigi tapasztalatok alapján kissé "átgyúrt" pályázati szabályrendszer mellett. Azt, hogy az újranyitás nyárig megtörténhet, az is indokolhatja, hogy jelentős kifizetést kell teljesíteni idén a gazdaságfejlesztési pályázatoknál, így a várhatóan most is nagyon népszerű pályázatokkal gyorsan lehetne haladni ezen célok felé is.

Megnövelt keretösszeg, újranyitás

Az SZTA keddi bejegyzése arra mutat rá, hogy a tavaly nyáron meghirdetett, nagy népszerűségnek örvendő "Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése" (GINOP 1.2.1) című felhívás keretösszege 65-ről 105 milliárd forintra emelkedett. Ez persze abból a szempontból nem újdonság, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) január 19-én közzétett idei Éves Fejlesztési Kerete (ÉFK) már tartalmazta táblázatos formában a 105 milliárdra megnövelt keretösszeget.

Az viszont részben új információ, hogy ez a gyakorlatban majd a pályázatok újranyitása formájában lesz elérhető. A Portfolio tudomása szerint ez az újranyitás az idei első félévben várható majd, de azt, hogy pontosan milyen keretfeltételek (a nyárihoz képest mennyiben változó szabályok) mentén, még nem ismert. A blog is csak annyit ír, hogy

A pályázat újranyitását követően modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítása céljából nyújthatnak be pályázati kérelmet a vállalkozások. Az elnyerhető összeg a korábbihoz hasonlóan minimum 50 millió, legfeljebb pedig 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást jelent majd.

A blog arra is rámutat, hogy a "Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása" (GINOP 1.2.2) című felhívás keretösszege is emelkedett, 40 milliárd forintról 60 milliárd forintra. Itt is ugyanaz áll a háttérben, azaz a GINOP ÉFK-ja már tartalmazta azt, hogy ezen kódszámú pályázat tényleges teljes keretösszege már 60 milliárd forint. A blog összegzése szerint

A felhívás célja a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási lehetőségeinek fejlesztése, ezért eszközfejlesztésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, akadálymentesítésre és IT fejlesztésére. Ez a támogatás 5 és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást jelent.

Nagyon jó hír a cégeknek az újranyitás

Azt, hogy a GINOP 1.2.1. és 1.2.2. kódszámú pályázatokat várhatóan idén az első félévben újranyitják, cégek tömegeinek lehet jó hír, hiszen a tavaly nyári és őszi hónapok tapasztalata alapján igen erőteljesen túligényelték az akkor rendelkezésre álló kereteket. Amint egy november 13-i cikkünkben megírtuk: a 65 milliárd forintos keretösszegű 1.2.1 kódszámú pályázatra akkor 139 milliárd forintos támogatási igény állt bent a rendszerben, míg a 40 milliárdos keretű 1.2.2. kódszámúra 53 milliárd forint körül járt az összesített támogatási igény.

Cégek sokasága tehát még a pályázati keretek esetleg 20%-os megemelése mellett is kiszorulhattak akkor a lehetőségekből, így tehát nekik bizonyára jól jöhet most a pályázat újranyitása.

Forrás: portfolio.hu

2016-02-17
Időszakosan felfüggesztésre kerülnek egyes GINOP felhívások

A 2014-2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről" szóló 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozatban foglalt feladatok és célok teljesítése érdekében az Irányító Hatóság felülvizsgálat céljából 2016.02.22. (hétfő) 14:00 órás határidővel felfüggeszti az alábbi felhívásokat:

 

 

 • GINOP-1.2.2-15 „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása”
 • GINOP-1.2.5-15 „Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása”
 • GINOP-1.3.1-15 „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása”

A felülvizsgálatot követően a felhívások módosított feltételekkel, többek között a keretemelésekkel kiegészítve ismét elérhetők lesznek.

A GINOP-1.2.2-15 „Mikro, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” felhívás esetében várhatóan az újranyitást követően támogatási kérelmek a nem szabad vállalkozási zónának minősülő településekről is ismételten benyújthatók lesznek.

A szabad vállalkozási zónákban megvalósuló fejlesztések esetében javasoljuk az azonnali beadást, mert az újranyitás időpontja egyenlőre kérdéses!

Kérjük, lehetőség szerint minél hamarabb lépjen kapcsolatba velünk annak érdekében, hogy sikeres pályázatát mihamarabb elkészíthessük!

Pályázati alkalmasság vizsgálatához töltse ki mellékelt adatlapunkat, hogy megtudja, jogosult-e indulni a pályázaton!

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ→

2016-01-23
Pest megyei kutatók és cégek, figyelem: itt a nagy lehetőség!

Két, a központi régió cégei és szervezeti számára lehetőséget adó K+F+I uniós pályázat jelent meg péntek délután a hivatalos kormányzati oldalon, amelyek együttes keretösszege 7 milliárd forint. Mindez 2 nappal azután történt, hogy megjelent a régió számára egész évben várható pályázati menetrendben és abban a szóban forgó két pályázatot valóban már januárra előrevetítették. Mivel a VEKOP menetrendjében számos további pályázat megjelenését szintén januárra jelölték meg, így a következő egy hétben ebből kiindulva pályázati dömping várható

Péntek délután megjelent a "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című (VEKOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás, amelynek meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

A vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzése érdekében a Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. Ennek érdekében a vállalati ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, illetve innovációs tevékenységek kerülnek támogatásra állami társfinanszírozással. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne kizárólag a Közép-magyarországi régió területe.

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

A Felhívás bevezetőjében többek között azt olvashatjuk, hogy a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 50 millió Ft (konzorcium esetén minimum 100 millió Ft) - maximum 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Emellett az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt támogatási összeg legfeljebb 75 %-ának megfelelő, maximum 375 millió Ft összegű előleget biztosít a Felhívás.

A kutatóintézetek erre figyeljenek

Ma egy másik, a központi régió szervezeteinek szóló K+F+I pályázat is megjelent "Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás" címmel (VEKOP-2.3.3-15 kódszám). Ennek meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.

A Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését a Közép-magyarországi régió területén.

A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, megőrzése érdekében. Ennek révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar részvétel és pozíció, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.

A konstrukció kiemelten támogatja a 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatban említett Kutatási Infrastruktúra c. dokumentumban megjelenő területeket - olvasható az összefoglalóban.

A Felhívás bevezetője szerint a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 50 millió Ft - maximum 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 75 %-ának megfelelő, maximum 375 millió Ft összegű előleget biztosít a Felhívás.

Forrás: portfolio