Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2015-11-10
A kertészeti ágazat fejlesztése (4.1.3.)

A művelettípus leírása

A művelet alapvető célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el.

A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. A művelet az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiatermelést biztosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiafelhasználásának csökkentését.

A megújuló energiaforrások között kiemelkedő jelentősége van hazánkban a geotermikus energia hasznosításának. A művelet tehát a megújuló energiaforrások között kiemelt műveleti célként kezeli a geotermikus energiaellátás biztosítását, valamint a meglévő berendezések korszerűsítését. A művelet geotermikus energiaellátásra vonatkozó célterülete megfelel a Vízkeret Irányelv előírásainak és a termálvíz hasznosításra vonatkozó ajánlásoknak, valamint eleget tesz a használt termálvizek felszíni vizekbe történő elhelyezését szabályozó előírásoknak.

Tervezett meghirdetés

2015. november

Beadási határidő

 

Rendelkezésre álló forrás

87,0 milliárd Ft, ebből:

 • Üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése – 30,0 milliárd Ft
 • Ültetvénytelepítés, korszerűsítése – 22,0 milliárd Ft
 • Gyógynövénytermesztés létrehozása – 3,0 milliárd Ft
 • Technológiai fejlesztés – 32,0 milliárd Ft

Támogatási intenzitás

50 % (Pest megye: 40 %) + 10 % fiatal mezőgazdasági termelő

Jogosultak

mezőgazdasági termelő (akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik), illetve mezőgazdasági termelők csoportja

Kizáró okok

Az Irányító Hatóság a végrehajtás során biztosítja, hogy a források 80%-ára kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.

Támogatás max. összege

500 millió Ft (közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Támogatható pályázatok száma

600 db

Vállalási feltételek

Általános feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte. A fiatal gazda rendelkezhet úgy, hogy a Fiatal gazdák induló támogatása pályázat során benyújtott üzleti terv releváns részeit figyelembe veszi.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
 • Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte.
 • Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás.
 • Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.

Speciális feltételek:

 • Meglévő termálkút felújítására vonatkozó beruházás esetén legalább 5% energiahatékonyság javulás.
 • Termálenergia felhasználás esetén mérőműszer alkalmazása.

Támogatható
tevékenységek

A) célterület: a kertészet versenyképesség javítása révén a célterület az alábbi fejlesztési irányokra terjed ki:

 • Építéssel járó kertészeti technológia kialakítása: fedett termesztő-berendezések, hűtőházak, tárolók, manipulálók és a hozzájuk kapcsolódó beépített műszaki és infokommunikációs technológia és egyéb üzemi létesítmények kialakítása.
 • Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése: a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erő- és munkagépek, a post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése.
 • Ültetvénytelepítés és -korszerűsítés: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.

B) célterület: a kertészeti ágazat energiahatékonyságának javítása révén a célterület az alábbi fejlesztési irányokra terjed ki:

A kertészet erőforrás-hatékonyságának javítása a létesítmények és technológiák korszerűsítése révén: a kertészet létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása és technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energiaforrást biztosító technológiák beszerzése és korszerűsítése.

Geotermikus energiaellátás: kertészeti termesztő berendezések energiaellátását biztosító termelő termálkút beruházások, a meddő szénhidrogén-kutak termelőkúttá alakítása, a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló beruházások, a kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, valamint a működést szolgáló építmények. Geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése.

A termelt megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg a gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag előállítás nem támogatható.

C) célterület: cél a fiatal termelők által indított gazdaságok megerősítése, illetve az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának fejlesztése.

Elszámolható költségek

 1. a kertészeti tevékenységet szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése;
 2. a kertészeti tevékenység célját szolgáló új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;
 3. az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;
 4. a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;

A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.

 1. az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.
 2. a célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.

Előleg

A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt

biztosítékok köre

Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

 • készpénzletét
 • garanciavállaló nyilatkozat
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Megkezdettség

 

Projekt megvalósítási ideje

(tartam + mi  a legkésőbbi időpont)

Egyéb

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

2015-11-10
Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (4.1.4)

A művelettípus leírása

A vízgazdálkodással kapcsolatos művelet területén három célterületet azonosítottunk: a vízvisszatartást, a meliorációt és a vízfelhasználás hatékonyságának javítását, valamint az öntözött területek növelését célzó beruházások támogatását. Valamennyi célterület figyelembe veszi a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv mezőgazdasággal kapcsolatos tervezett intézkedések során megfogalmazott ajánlásokat. Ennek megfelelően a célterületek alapvető célja a felszíni és felszín alatti víztestek megfelelő jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása, ezen belül a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása. Mindhárom célterület úgy szolgál ökológiai célokat, hogy közben hozzájárul a mezőgazdaság kiegyensúlyozottabb termeléséhez. A vízgazdálkodásnak kétségtelenül egyik kulcsszereplője a gazdálkodó, mint vízfelhasználó. Ennélfogva a gazdálkodók ösztönzése a vízhatékonysági fejlesztésekre multiplikátor hatással bír a teljes vizes spektrumban. Ezen ösztönzés pedig kizárólag akkor lehet eredményes, ha a gazdálkodónál üzemi szinten is jelentkező, számszerűsíthető termelési előny is képződik.

TERVEZET

Tervezett meghirdetés

2015. december

Beadási határidő

2016. 

Rendelkezésre álló forrás

34,0 milliárd Ft

Támogatási intenzitás

50 % (Pest megye: 40 %) + 10 % fiatal mezőgazdasági termelő

Jogosultak

mezőgazdasági termelő (akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik), illetve mezőgazdasági termelők csoportja

Kizáró okok

Az Irányító Hatóság a végrehajtás során biztosítja, hogy a források 80%-ára kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.

Azok a kedvezményezettek, akik a Tájgazdálkodási együttműködések művelet révén támogatásban részesülnek, ugyanazon tevékenységért nyújtott támogatásra jelen művelet keretében nem jogosultak.

Azok a kedvezményezettek, akik a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 150/2012. (XII.28.) VM rendelet alapján támogatásban részesülnek, ugyanazon tevékenységért nyújtott támogatásra jelen művelet keretében nem jogosultak.

Támogatás max. összege

500 millió Ft (közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Támogatható pályázatok száma

300 db

Vállalási feltételek

Általános feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte. A fiatal gazda rendelkezhet úgy, hogy a Fiatal gazdák induló támogatása pályázat során benyújtott üzleti terv releváns részei figyelembe vehetők.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.

Speciális feltételek:

A) célterület esetén:

 • Amennyiben a beruházás öntözési tevékenységet szolgál, az 1305/2013.EU rendelet 46. cikk követelményeinek is meg kell felelnie, kivéve a 46. cikk (4) bekezdését.
 • A beavatkozások akkor támogathatók, ha azok nem rontják sem a felszíni, sem a felszín alatti víztől függő védett ökoszisztémák vízellátását.
 • A VKI célkitűzésének elérése érdekében, figyelembe kell venni a vízgyűjtő- gazdálkodási tervben lévő víztestek állapot-értékelésének eredményét, a tervben meghatározott intézkedések érvényesítése a vízjogi engedélyezési eljárás során történik meg, elsősorban a vízjogi létesítési és üzemelétetési engedélyezési folyamatban.

B) célterület esetén:

 • Drénezési eljárás és burkolt felületű vízgyűjtő árok kialakítása nem támogatható.

C) célterület esetén:

 • Az öntözésfejlesztési beruházások csak abban az esetben támogathatók, amennyiben megfelelnek a vonatkozó 1305/2013/EU rendelet 46. cikk követelményeinek.
 • A VKI célkitűzésének elérése érdekében, figyelembe kell venni a vízgyűjtő- gazdálkodási tervben lévő víztestek állapotértékelésének eredményét, a tervben meghatározott intézkedések érvényesítése a vízjogi engedélyezési eljárás során történik meg, elsősorban a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásokban, amelyekben a VKI 4.7 cikkéhez kapcsolódó környezeti hatások is értékelésre kerülnek.
 • Azon felszíni víztestek vízgyűjtőjének esetében, ahol a mennyiségi szempontokra vonatkozó állapotértékelés eredménye nem ismert (szürke, adathiányos víztest), az állapotot/potenciált jónál gyengébbnek kell feltételezni. Az ilyen területen történő beruházást megelőzően az illetékes hatóság saját hatáskörben az érvényes vízjogi engedélyt a VKI-nak való megfelelőség szempontjából felülvizsgálja. A beruházás csak a felülvizsgált vízjogi üzemeltetési engedély birtokában támogatható.
 • A meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló beruházások kizárólag akkor támogathatók, ha az előzetes értékelés azt állapítja meg, hogy azok a meglévő berendezés vagy rendszer műszaki paramétereiből kiindulva
  • mikroöntözés tekintetében legkevesebb 5%
  • lineár és csévélődobos berendezések tekintetében legkevesebb 10%

mértékű potenciális vízmegtakarítást eredményeznek majd.

 • Az öntözött terület nettó növekedésének meghatározása céljából az olyan, aktuálisan nem öntözött – amelyen az elmúlt 12 évben tartósabb ideig igazolhatóan öntözőberendezés működött, vagy vízjogi engedéllyel rendelkezett, öntözött területnek minősíthetők.
 • A mezőgazdasági üzemek öntözött területének nettó növekedését eredményező beruházások abban az esetben is támogathatók, ha:
  • a beruházások a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló olyan beruházásokkal párosulnak, amelyek esetében az előzetes értékelés azt állapítja meg, hogy azok a meglévő berendezés vagy rendszer műszaki paramétereiből kiindulva legkevesebb 10 % mértékű potenciális vízmegtakarítást eredményeznek, és
  • a beruházás egésze a beruházás teljes szintjén a vízfogyasztás mértékének hatékony csökkenését biztosítja, mégpedig a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló beruházás által lehetővé tett potenciális vízmegtakarítás legalább 50 %-ának megfelelő mértékben.

C3) célterület esetén:

 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozóan a témában releváns szakértő bevonásával elkészített energetikai számítások megléte.

Támogatható
tevékenységek

A) célterület: A vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával

A célterület a művelés alatt álló területekről a tűrhetőnél nagyobb károkat okozó csapadékvizek összegyűjtésének, tározásának megvalósítását és a megvalósításhoz szükséges műszaki megoldásainak elősegítését szolgálja. A célterület ezáltal hozzájárul a mezőgazdasági termelők kiegyensúlyozott hozamainak biztosítása érdekében történő vízkárelhárítás megvalósításához a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával.

Az ésszerű csapadékgazdálkodás megköveteli egyrészt az árkokban összegyűjtött vizeket befogadó vízfolyások tápanyag terhelésének csökkentését (pl. szűrőmezők kialakításával a befogadó előtt), másrészt területről elvezetett vizek összegyűjtését tározókban (amely a későbbiekben öntözésre is felhasználható). A célterület hozzájárulhat a víztől függő védett ökoszisztémák vízellátásának javításához.

A célterület elsősorban a mezőgazdasági termelés hozamingadozásának csökkentését szolgálja, a termelésbe vont területeken jelentkező felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtésével és tározásával, illetve a szárazabb időszakokban a tározókban összegyűjtött vizekből történő öntözés lehetőségével.

Alapvető célkitűzés, hogy a fölösleges vizek kártételeinek csökkentését a lehetőségekhez mérten tározással, és ne elvezetéssel oldjuk meg.

 • A1) célterület – Víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
 • A2) célterület – Természetes szűrőmezők kialakítása (az összegyűjtött vizek befogadóba történő bevezetése előtt).  

B) célterület: Üzemen belüli mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása

A nagy mennyiségben lehulló csapadékvíz a mezőgazdasági területek útjaira fizikai, ritkán kémiai hatást gyakorol, amely ellen védekezni kell a pálya vízelvezetésével és az út részeinek állékonyságát biztosító berendezésekkel, eljárásokkal.

A mezőgazdasági utat, mint műszaki létesítményt a víz kedvezőtlen hatásától mentesíteni kell, de figyelembe kell venni azt is, hogy az útépítés területe termőterület, amelynek kiszárítását nem lehet megengedni.

A vízrendezés során törekednünk kell a hasznosítható vizek visszatartására, valamint arra, hogy csak a felesleges, nem tárolható vízmennyiség kerüljön levezetésre. A mezőgazdasági vízrendezés feladata többek között a vízkárelhárítás érdekében történő beavatkozás.

A célterület a talajművelés, betakarítás, egyéb termeléshez kötött szállítás, a táblák biztonságos és gyors megközelítése érdekében a mezőgazdasági üzemen belüli kismértékű infrastruktúra fejlesztések megvalósítását szolgálja (pl. szilárd burkolat nélküli, bogárhátú vagy egy irányú lejtésű, szikkasztó és/vagy vízelvezető árokkal ellátott pályatest kialakítása).

C) célterület: Vízfelhasználás hatékonyságát javító öntözéses gazdálkodás fejlesztése

A célterület a mezőgazdasági célú vízhasználat fenntartható fejlesztése, a víz- és energia-takarékos öntözőberendezések alkalmazására, a szivárgási, a párolgási és a különféle műtárgyaknál bekövetkező vízveszteségek csökkentésére, az optimális vízadagolás megvalósítására, a helyi vízkészletek, mint kiegészítő vízforrások hasznosítására (amennyiben a víz minősége öntözésre megfelelő) irányuló fejlesztéseket foglal magában.

A célterület által támogatott beruházások a termelés biztonságát, száraz években a vízhiány és aszálykárok megelőzését, a klímaváltozás várható kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodást szolgálják.

Az öntözött terület nettó növekedésének meghatározása céljából olyan, aktuálisan nem öntözött területek is, amelyeken a közelmúltban öntözőberendezés működött öntözött területnek minősíthetők. Magyarországon mind az engedéllyel rendelkező, mind a ténylegesen megöntözött terület nagysága – a korábban kialakított közel 500 ezer hektár kiépített öntözési lehetőségekhez képest – a rendszerváltás megelőző és követő években jelentősen lecsökkent. A rendszerváltás során a mezőgazdasági tulajdon- és birtokviszonyok jelentős mértékben átalakultak. Nagy területeken megváltozott a táblaszerkezet és a korábbi nagyüzemi birtokstruktúrára, állami és szövetkezeti tulajdonviszonyokra optimalizált vízépítési/vízgazdálkodási létesítmények nem feleltek meg többé az új, felaprózott táblaszerkezetnek és magántulajdonosi szemléletnek. A korábbi műszaki dokumentációkban és vízjogi engedélyezési nyilvántartásokból (közhiteles adattára a vízikönyvi okirattár) az elmúlt 12 évre visszavezethetők az öntözött területek engedélyei. A nettó öntözött terület növekedésének igazolásánál tehát a korábban kiépített, de nem használt öntözött területek beszámításával együttes területet kell alapul venni.

 • C1) célterület – Víztakarékos öntözési technológiák, öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint víztakarékos öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyaiknak fejlesztése, rekonstrukciója.
 • C2) célterület – Új öntöző rendszerek beszerzésének támogatása, valamint új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
 • C3) célterület – Energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

D) célterület: cél a fiatal termelők, illetve az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők A) vagy B) vagy C) típusú beruházásainak elkülönített keret terhére történő támogatása.

Elszámolható költségek

 1. Vízi létesítmények és kapcsolódó építmények rekonstrukciója, építése vagy fejlesztése.
 2. Új gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, IKT fejlesztéseket;
 3. Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;
 4. A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.

 1. Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.
 2. A művelethez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.

Előleg

A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt

biztosítékok köre

Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

 • készpénzletét
 • garanciavállaló nyilatkozat
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Megkezdettség

 

Projekt megvalósítási ideje

(tartam + mi  a legkésőbbi időpont)

Egyéb

Fent leírták pályázat részlétes feltételeinek megjelenésével változhatnak!

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-11-07
Borászati fejlesztések támogatása (4.2.2.)

A borászati ágazat is jelentős támogatásokra számíthat az új pályázati ciklusban.

A felhívás céja:

Cél a borászati termékek feldolgozására, értékesítésére és/vagy fejlesztésre irányuló beruházások támogatása.

Célterületek:

 • Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése;
 • Energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, megújuló energiaforrás alkalmazása;
 • Agrár-innovációs beruházások megvalósítása;
 • Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok tagjaiként együttműködő gazdálkodók beruházásainak finanszírozása.

Rendelkezésre álló forrás: 20 Mrd Ft

Támogatási intenzitás: 50 % (Pest megye: 40 %)

Jogosultak: 

 • mezőgazdasági termelők (akinek az előz évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik)
 • mezőgazdasági termelőknek nem minősül mikro- és kisvállalkozás
 • a fenti jogosultak csoportja

Kizáró okok: 

 • A támogatott tevékenységhez Annex I. termékek használhatók fel, non-Annex termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben.
 • A projekt kizárólag Annex I. terméknek minsül borászati termékek elállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozhat.

Támogatás max. összege: 500 millió Ft (közös beruházás: 1,5 milliárd Ft)

Vállalási feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményít- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
 • Amennyiben a mezgazdasági eredet9 biomassza alapú energia elállítás esetén az elsdleges cél villamos energia elállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett h legalább 25%-át saját gazdaságon belül kell hasznosítani.

Támogatható tevékenységek:

A) célterület:
A borászati üzemek a 83/2011. (VIII.31.) VM rendelet 8. § (2) bek. értelmében 2015-ig juthatnak támogatáshoz az Európai Mezgazdasági Garancia Alapból borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez. 2016-tól kezdden a mezőgazdasági termelnek minsül, továbbá a nem mezgazdasági termelnek minősül, de legfeljebb mikro-, ill. kisvállalkozás méret9 borászati üzemek a Vidékfejlesztési Program forrásaiból pályázhatnak borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, ill. építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.

B) célterület:
A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, ill. megújuló energiaforrás alkalmazása.

C) célterület:
Célja az operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások támogatása, mely kapcsolódik az agrár-innovációs operatív csoportok együttműködésben megvalósuló projektjeinek támogatáshoz.

D) célterület:
Célja a megalakuló Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok jóváhagyott üzleti terv alapján a csoport tagjaiként együttműköd gazdálkodók gazdaságaiban megvalósuló beruházási elemek finanszírozása.

Elszámolható költségek:

a) Közvetlenül a technológiához, ill. az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó, valamint az üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy fejlesztése;
b) Új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, az információs és kommunikációs technológiai fejlesztéseket;
c) Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve;
d) A következ immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy folyamatok megszerzése.
A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.
e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglév termföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át.

Előleg: A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt biztosítékok köre: 

Az előleg összegével megegyez összegű biztosíték:
készpénzletét
• garanciavállaló nyilatkozat
• garanciaszervezet által vállalt kezesség
• biztosítási szerzdés alapján kiállított – készfizet kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelent) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.


Összefoglaló kisokos:

Főbb pontozási szempontok

 1. hozzáadott érték növelése, kapacitásbővítés (az értékelés fókusza: versenyképességi cél);
 2. erőforrás-hatékonyság javítása (az értékelés fókusza: környezeti és klíma célok);
 3. vegyes célú/tartalmú beruházás

Közös beruházások előnyt élveznek (pl. palackozó, hűtő, disztribúció, stb.)

Elismerhető költségek

 • borászati technológia
 • a technológiai célokat közvetlenül szolgáló építési munkák (de: bemutató, értékesítő, stb. NEM);
 • a beruházáshoz közvetlenül szükséges ingatlanvásárlás, max. 2%-ban (pl. telephely-bővítés, hogy építés-engedélyezhető legyen a beruházás);
 • informatika, know-how;
 • járulékos költségek (tervezés, engedélyezés, stb.)

Támogatás mértéke

 • a beruházás elismerhető költségének max. 50% (Közép-Magyarországon max. 40%) „lépcsőzetes” felépítés (pályázó és projekt-méret, terület szerint)

Támogatás módja

 • vissza nem térítendő támogatás + támogatott hitel + kamattámogatás kombinációi.
2015-11-05
GINOP 2.2.1-15 - K+F Versenyképességi és kiválósági együttműködések

A kiírás célja a hazai vállalkozások,kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte.

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Cél, hogy a kutatásfejlesztés alkalmazható tudás vagy termék létrehozását eredményezze, ezért olyan partnerségeket támogat a kiírás, ahol vállalkozások piaci tapasztalatára is támaszkodhatnak a kiemelkedő kutatócsoportok.

A pályázati kiírás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a rendelkezésre álló 50 Milliárd Ft-os keretösszegből. Az előkészített támogatási kérelmeket 2015. november 30-tól lehet benyújtani, első értékelési határnap: 2016. március 7.

Támogatási intenzitás:

Amennyiben non-profit gazdasági társaság kutatóhelyegyházi felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%.

Támogatási kategória Mikro- és kisvállalkozás Közép vállalkozás Nagyvállalkozás
Alapkutatás 100% 100% 100%
Ipari kutatás 70% 60% 50%
Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
Ipari kutatás az alábbi esetben: a projekt hatékony együttműködést foglal magában 80% 75% 65%
Kísérleti fejlesztés az alábbi esetben: a projekt hatékony együttműködést foglal magában 60% 50% 40%

Csekély összegű támogatás - 100%

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás - 50%

Regionális beruházási támogatás

Megye Mikro-kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat
Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35% 25%
Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyék 55% 45% 35%
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrát, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék 70% 60% 50%

Támogatás összege: 500 MFt - 4 Mrd Ft

Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, VAGY a projekt teljes elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható költséggel kell rendelkeznie.

 

Megvalósítás helye: 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A projekt megvalósítása során a konzorcium minden tagjának kell a fenti feltételeknek megfelelő megvalósítási helyszínnel rendelkeznie.

Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Jogosultak:

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be

a) mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek

i. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és

ii. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

iii. kettős könyvvitelt vezetnek, és

iv. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek.

 

b) Főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;

c) költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;

d) egyházi felsőoktatási intézmények.

A konzorciumi tagok száma legfeljebb 5 lehet. Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

Azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

Vállalási feltételek: 

 1. Üzleti hasznosíthatóság

A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projektben támogatott K+F+I tevékenység eredményéből származó összesített árbevételük a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a teljes megítélt támogatási összeg 30%-át.

 1. K+F ráfordítások szintjének megőrzése

A vállalkozás(ok) vállalja(k), hogy a projekt pénzügyi befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben, a Társasági Adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá.

 1. Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus

A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt megvalósítási időszakának végéig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz vagy tesztelt prototípust, piacra vihető terméket, szolgáltatást állít elő.

Elszámolható költségek, tevékenységek: 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a)

 1. Alapkutatás (minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező)
 2. Ipari kutatás (minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező)
 3. Kísérleti fejlesztés

Az elszámolható költségek:

 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
 3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (önállóan nem támogatató)

 1. Projekt előkészítési tevékenység (max. 5%)
  1. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
  2. közbeszerzés költségei (max. 1%)
 2. Projektmenedzsment tevékenység (max. 2,5%)
  1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
  2. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 3. Piacra jutás támogatása (max. 1%), marketing költségek
 4. A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében (önállóan nem támogatató)

 1. Eszközbeszerzés
 2. A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 3. Immateriális javak beszerzése (max. 10%)

Regionális beruházási támogatás keretében

 1. Eszközbeszerzés
 2. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 3. Immateriális javak beszerzése (max. 10%)

Előleg: a megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft
 

Projekt megvalósítási ideje: 48 hónap

Fenntartási időszak: 5 év 

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ →

S3 STRATÉGIÁK →

FOGALMAK:

Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását. 
Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező, a támogatási kérelem benyújtásakor és a projekt megvalósítása alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van. 
Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén végez alapkutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát. 
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás (a továbbiakban: tájékoztatás) vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. 
 

Ipari kutatás 
Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges. 
Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van. 
Amennyiben a támogatást igénylő a saját alkalmazásában lévő munkavállalója révén végez ipari kutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát. 
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza. 
 

Kísérleti fejlesztés 
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. 
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen. 
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek. 
 

Alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet a projektben kötelező végezni, költsége minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a kell, hogy legyen. A szolgáltatásként igénybevett (megrendelt) alapkutatási, ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 25%-át. 
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 

2015-11-02
Kisméret terménytárolók és szárítók építése és energiahatékonyságuk javítása

A kormány támogatja a kis és közepes családi gazdaságok gabonatárolóinak építését - A kisebb gazdaságok megfelelő tároló valamint korszerű, energiahatékony szárítókapacitások nélkül azonnali eladási kényszerben vannak, így fokozottabban kitettek a kedvezőtlen piaci hatásoknak. 

 

Az elmúlt években a nagygazdaságok által épített gabonatárolók sok esetben kihasználatlanul állnak. A Vidékfejlesztési Program ezen feltétlenül változtatni kíván, ezért fokozottabban ösztönzi a kis és közepes méretű családi gazdaságok együttműködését max. 5.000 tonna tárolókapacitású új terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére, illetve a meglévő technológiai fejlesztésére. 

Tervezett meghirdetés: 2015. december
Rendelkezésre álló forrás: 19,7 milliárd Ft
Támogatási intenzitás:  50 % (Pest megye: 40 %) + 10 % fiatal mezőgazdasági termelő
Jogosultak:  mezőgazdasági termelő (akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik), illetve mezőgazdasági termelők csoportja.
Kizáró okok: Támogatásra a legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők jogosultak.
Támogatás max. összege:  100 millió Ft (közös beruházás: 300 millió Ft)
Támogatható pályázatok száma:  600-1000 db
Vállalási feltételek - Általános feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte. A fiatal gazda rendelkezhet úgy, hogy a Fiatal gazdák induló támogatása pályázat során benyújtott üzleti terv releváns részeit figyelembe veszi.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
 • Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszer<sítések esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte.
 • Épületkorszer<sítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás.
 • Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%- osnak kell lennie.

Támogatható tevékenységek
A) célterület: kis léptékű terménytárolók építésének, valamint a meglévő terménytárolók korszerűsítésének, terményszárítók és tisztítók üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák és infrastruktúra támogatása. A célterület a kis méretű gazdaságok egyedi vagy közös piaci pozíciójának erősítését célozza. A célterület keretében maximum 5000 tonna tárolókapacitású terménytároló
építése lehetséges.
B) célterület: terményszárítók és tisztítók energiahatékonyságának javítására és a megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák alkalmazásához nyújtott támogatás: a meglévő létesítmények energiafelhasználásának javítása, megújuló technológiák beszerzése, valamint a kapcsolódó technológia és infrastruktúra felújítása, korszerűsítése. A termelt megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg a gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag előállítás nem támogatható.
C) célterület: cél a fiatal termelők által indított gazdaságok megerősítése, illetve az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának fejlesztése.
Elszámolható költségek
a) Maximum 5000 tonna kapacitású terménytárolás és tisztítást szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése, terményszárítás célját szolgáló épület, építmény korszerűsítése.
b) Terménytároláshoz, tisztításhoz vagy szárításhoz kapcsolódó új és használt gépek és berendezések vásárlása, az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;
c) Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek;
d) A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerz"i jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;
A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.
e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglév" termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.
f) A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúrafejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.
Előleg: A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.
Elvárt biztosítékok köre -  Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

 • készpénzletét
 • garanciavállaló nyilatkozat
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →