Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2016-02-18
MEGJELENT! Kertészet korszerűsítése – Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése - VP2-4.1.3.4-16

A felhívás célja:

A hűtőipar által előállított feldolgozott zöldség- gyümölcs termékek iránt egyre fokozódó igény mutatkozik a hazai és a nemzetközi piacokon is. A termelés bővítéséhez nélkülözhetetlen az alapanyag ellátás biztosítása, amelyre alapozva a korszerű hűtőházi feldolgozó technológia alkalmazásával biztosítható a vásárlói igények folyamatos kielégítése. További elérendő cél a feldolgozott kertészeti termékek választékának bővítése, növelve a zöldség-gyümölcsféleségek arányát.

 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 1. napjától lehetőséges.
 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 milliárd forint.
 • A rendelkezésre álló keretösszeget fókuszterületekre bontják, melyek a felhívás bizonyos tevékenységcsoportjait támogatják.
 • A támogatott projektek várható száma: 250 db.
 • Üzleti terv benyújtása kötelező.
 • Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás.
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.
 • Fenntartási időszak 5 év.
 • Támogatást igényelhet mezőgazdasági termelő, termelői csoport és termelői szervezet. A pályázat konzorciumi formában is benyújtható.
 • Tartalmi értékelés során minimum 50 pontot kell elérni, míg az üzleti terv esetében a minimális elérendő pontszám 30 pont.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.
 • A támogatás mértéke a támogatási területtől és a támogatást igénylőtől függ.
 • Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Támogatható tevékenységek:

 • A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése

- új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése

- új gombatermesztő létesítmények építése,

- új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése,

- telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése) – önállóan nem támogatható.

 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

- meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb;

- meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);

- meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek világítási rendszereinek korszerűsítése.

 • Fényforrások, világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.

- meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése;

- meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek, egyéb).

 • Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

- geotermikus energia hasznosítása,

- egyéb megújuló energia hasznosítása (napkollektor, hőszivattyú, biomassza, napelem).

Elszámolható költségek:

 • a kertészeti tevékenységet szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése;
 • a kertészeti tevékenység célját szolgáló új gépek és berendezések vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;
 • a fent említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például
  • az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek;
 • a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerz'i jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;
 • az első ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig.
 • a célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés:
  • kerítés, tüzivíztározó kialakítása, közmAvek és a munkakörülményekhez
  • kapcsolódó beruházások (szociális és kiszolgáló helyiségek építése) a projekt
  • teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ →

2016-02-04
MEGJELENT! Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16)

Támogatás a 25 év alatti gyakornokok foglalkoztatásához

A szakképzésben résztvevő fiatalok számának növelése és a duális képzés erősítése irányába tett legfontosabb intézkedések közé tartozik a nappali rendszerű szakképzésbe való bekapcsolódás felső életkori határának 25 évre történő emelése, két szakképesítés megszerzésének állami támogatása, a hiány-szakképesítések körének bővítése, a gazdasági kamarai garanciavállalás bevezetése, a szakképzési hozzájárulás átalakítása. Emellett szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik. 

A pályázat célja:

 • A munkáltatók, elsősorban a KKV-k   ösztönzése „gyakornoki helyek” kialakítására.
 • A szakképzésből kilépő fiatalok, mint gyakornokok   alkalmazásával   és   betanításával   járó többletköltségek kompenzálása.
 • Bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a 25 év alatti gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódóan 9 hónapon keresztül, lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

Pályázók köre:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető non-profit gazdasági társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek
 • szövetkezetek

és

 • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

Célcsoporttal szembeni elvárások:

 • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
 • az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítéssel rendelkezik
 • oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik
 • felsőfokú   végzettséggel   vagy   felsőoktatásban   szerzett   szakképzettséggel   nem rendelkezik,
 • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően
 • az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően regisztrált

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:

 • legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylőnél.

Támogatható tevékenységek:

 • Gyakornokok foglalkoztatása
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása
 • Adminisztrációs tevékenység
 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás
 • Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
 • Eszközök, immateriális javak   beszerzése
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 10%)
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

 Elszámolható költségek:

 •  Azok a költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak.
 • A gyakornokok személyi jellegű ráfordításai

Egy gyakornok havi munkabérére elszámolható összeg bruttó 129.000 – 200 000 Ft/hó összesen legfeljebb 9 hónapig.

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében támogatás max. bruttó 75.000 Ft/ hó a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.

A projekt területi korlátozása:

A megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Keretösszeg: 15 Mrd.

 A támogatott projektek várható száma: 500 – 4 500 db.

A támogatás összege: 1,9 – 30 M Ft.

A támogatás maximális mértéke: 100%

Előleg5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás maximum a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft.

Önerő: legalább a projekt elszámolható összköltségének 50 %-át, míg megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 25%-ot kitevő igazolt saját forrás.

Fenntartási kötelezettség: a támogatott a támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatott foglalkoztatási időszakot közvetlenül követően a támogatott foglalkoztatás időtartamának feléig, legalább 4,5 hónapig fenntartja.

Beadás: 2016. augusztus 1-től

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

2016-02-03
MEGJELENT az Innovációs voucher (GINOP-2.1.4-15) felhívás

Megjelent a GINOP-2.1.4-15 kódjelű, „Innovációs voucher” elnevezésű K+F pályázat. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett felhívás célja egyrészt a mikro-, kis- és középvállalkozások bevonása az innovációs láncba, másrészt a voucher segítségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitásának fokozása.

 

A Felhívás keretében támogathatóak a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás, innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevételének formájában a feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió forint, maximum 20 millió forint. 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Az egyes pályázók maximum 75 %-os támogatási igénnyel nyújthatnak be pályázatot.

Támogatható tevékenységek:

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

a) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele tevékenység

Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

Elszámolható költségek:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

 • innovációs támogató szolgáltatások hatékonyabb termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából:
 • adatbankok, műszaki szakkönyvtárak igénybevétele,
 • felsőoktatási intézmény, akadémiai vagy állami kutatóintézet, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaság, egyéb minősített szolgáltató által biztosított laboratóriumhasználat,
 • minőségtanúsítás keretén belül elszámolható egyrészt a rendszer kialakítása, azaz irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatása a felkészítő szervezet árajánlata alapján, másrészt nnemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító audit, a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító szervezet árajánlata alapján,
 • műszaki, tudományos tesztelés igénybevétele felsőoktatási intézmény, akadémiai vagy állami kutatóhely, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaság, egyéb minősített szolgáltató bevonásával egy adott műszaki és/vagy technológiai bizonytalanságot jelentő probléma megoldására, amelyet a támogatást igénylő a saját kapacitásai és tudása révén megoldani nem képes.

A területi korlátozás értelmében nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2018. március 20-ig lehetséges.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

2016-02-01
MEGJELENT! Kertészet korszerűsítése – Ültetvénytelepítés, öntözés (VP-2-4.1.3.2.-16 )

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.2.-16 kódszámú) felhívás

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A pályázat továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében.

 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló egész tervezett keretösszeget, 19 milliárd forintot, egy összegben nyitják meg.
 • A támogatott projektek várható száma 300 db.
 • A rendelkezésre álló keretösszeget fókuszterületekre bontják, melyek a felhívás bizonyos tevékenységcsoportjait támogatják.
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9-től lesz lehetőségük a termelőknek.
 • Üzleti terv benyújtása kötelező.
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.
 • Fenntartási kötelezettség éve a gyümölcsfajtól függ, 5 vagy 10 év.
 • Mezőgazdasági termelők, termelői csoportok, termelői szervezetek igényelhetnek támogatást. Konzorciumi formában is van lehetőség pályázatot benyújtani.
 • Tartalmi értékelés során minimum 50 pontot kell elérni, míg az üzleti terv esetében a minimális elérendő pontszám 30 pont.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.
 • A támogatás mértéke a támogatási területtől és a támogatást igénylőtől függ.
 • Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Támogatható tevékenységek:

 • Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.
 • Meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
 • Meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvény.
 • Meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése
 • Meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

A pályázattal kapcsolatosan keresse Intézetünk munkatársát az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Kijácz Péter, értékesítési vezető

Tel: +36 (1) 422-0700 | Fax: +36 (1) 422-0699
Mobil: +36 (70) 330-9372
E-mail: kijacz.peter@european.hu

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

2016-01-23
MEGJELENT a VEKOP-2.1.1-15 kódszámú a K+F pályázat Pest megyét érintően

Az Ön vállalkozása rendelkezik szakmai tapasztalattal K+F projektek megvalósítása területén?

Újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetését tervezi termelésébe/szolgáltatási folyamataiba?

Akkor a most megjelent K+F pályázati lehetősége Önnek szól!

A  megjelent a "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című, VEKOP-2.1.1-15 kódszámú felhívás kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint.

Azon túl, hogy a pályázat célja jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztése, a támogatott tevékenységek nemcsak a kutatás-fejlesztés folyamatáig nyújtanak támogatást, hanem regionális támogatás keretében a kapcsolódó termelési technológia fejlesztéséhez is. Sőt eszközbeszerzésen kívül, akár kapcsolódó ingatlanfejlesztés is támogatható. Így megtalálhatja a számításait az a kutató cég is, amelyik elsősorban bérköltséggel és igénybevett szolgáltatásokkal tudja elérni eredményeit, de az az új, innovatív termékeket gyártó vállalkozás is, amely jelentős termelési infrastruktúra beruházást is tervez annak érdekében, hogy teljesítse az elvárt üzleti hasznosíthatóság kritériumait.

Pályázók köre

Min. 1 éves mikro-, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, illetve ezek konzorciumai

Milyen célra lehet pályázni?

 • Ipari kutatás
 • Kísérleti fejlesztés

Azaz új termék vagy szolgáltatás kifejlesztése, iparszerű hasznosításához piacra viteléhez szükséges új technikai eszközökre

Mit tartalmazhat a fejlesztés?

 • Bér és anyagköltséget,
 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközöket,
 • A projekthez kötődő  infrastrukturális fejlesztéseket (építés)
 • A projekt előkészítéséhez és a projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségeket
 • A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségét
 • Kiállítási,vásári részvételt

Támogatási összeg

 • 50 – 500 millió Ft
 • Konzorcium estén: 100 - 500 millió Ft

Támogatási intenzitás

15-80%

Mitől függ a támogatás intenzitása?

 • KKV besorolásról
 • fejlesztés megvalósítási helyétől
 • projekt összetételétől (minél magasabb a kutatási-fejlesztési része a projektnek, annál magasabb az intenzitás)

Lsd. csatolt táblázat

Vállalás

 • Üzleti hasznosíthatóság
 • K+F munkahelyteremtés

Előleg

Maximális mértéke a megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb 375 millió Ft

Megvalósítási időszak

24 hónap

Beadási határidő

2016. február 29-től
 
Értékelési határnapok:
 • 2016. április 28. (Az EPTK felület és a kitöltő programok korlátozott elérése miatt a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (VEKOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás 2016. április 28-i értékelési határnapja 2016. május 4-re került módosításra.)
 • 2016. augusztus 29.
 • 2017. február 6.
 • 2017. június 12.
 • 2017. december 11.

Az elérhető pontszámot növelő tényezők:

 • sikeresen lezárt K+F+I pályázatok száma és elszámolható költségei
 • nemzetközi jelentőségű újdonság tartalommal bíró projekt
 • teremtett K+F+I munkahelyek száma
 • K+F+I tevékenységből származó árbevétel

Támogatott települések listája

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg, Zebegény

Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Solymár

 PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ →

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS →

K+F PROJEKT PÉLDÁK →

KÖLTSÉG PÉLDÁK →