Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2015-11-25
MEGJELENT! - Állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése pályázat!

Megjelent az Állattenyésztési ágazat fejlesztése keretén belül a trágyatárolók építésére vonatkozó felhívás (valószínűleg utoljára lehet a trágyatároláshoz kapcsolódó eszközök és ingatlanok támogatást igényelni). A Felhívás keretében az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló beruházások, valamint gépbeszerzés valósítható meg. 

 

Támogatást igénylők köre

1. Mezőgazdasági termelő:

 1. igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan adatokkal nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján (A Bizottság 1242/2008/EK Rendelete alapján) mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró értékű üzemmérettel rendelkezik. A kapcsolt partnervállalkozások figyelembe vehetőek;
 2. a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan arra nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
 3. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett olyan állattartó telepet működtet, ahol a projektet megvalósítja;
 4. aki, vagy amely legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben;

2. Fiatal mezőgazdasági termelő

 1. Az 1.-es a) és b) pontban meghatározott jogosultsági feltételeket fiatal mezőgazdasági termelő esetében elegendő lezárt üzleti év tekintetében teljesíteni.

3. Mezőgazdasági termelők egy csoportja (kollektív beruházás)

 1. Az 1. pontban meghatározott jogosultsági feltételektől eltérően a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, valamint a szociális szövetkezet - amennyiben nem felel meg az ott meghatározott a jogosultsági feltételeknek -, abban az esetben jogosult támogatási kérelem benyújtására, ha minden egyes tagja külön-külön megfelel az 1. a. és b. pontokban foglalt jogosultsági feltételeknek;
 2. Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bek. 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, illetve nem rendelkezhetnek egymás felett a Ptk. 8:2. §-ban meghatározott közvetlen, vagy közvetett befolyással.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő beadási időszakonként, továbbá megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:

 • december 20 - 2016. január 20.
 • április 20 - 2016. május 20.
 • augusztus 21 - 2016. szeptember 21.
 • december 20. – 2017. január 20.
 • április 20. – 2017. május 20.
 • augusztus 21. – 2017. szeptember 21.

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 4. A fiatal gazdák által kollektív módon végrehajtott projektek összesen 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 50%-a.

Kötelező vállalások

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két teljes lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a bázislétszámot.

Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek:

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezése után 2 évig köteles szinten tartani a beruházással érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okiratkibocsátásáig nem kezdődött meg, a támogatói okirat kibocsátásától számított legfeljebb 24 hónapáll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év

Kötelezően megvalósítandó tevékenység-csoport:

 1. Trágyatárolók kialakítása (2. számú szakmai melléklet):)
 2. Szigetelt, beton almostrágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, valamint trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel;
 3. Síkbeton karámterület kialakítása;
 4. Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása;
 5. Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, illetve akna kialakítása;
 6. Monolit- és elemes hígtrágya tároló a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 7. Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tároló tartály a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsi töltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 8. Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsi töltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk);
 9. Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi berendezéseivel;

Kapcsolódó, választható tevékenység-csoportok (II. – V.):

 1. A trágya kezelésére vonatkozó beruházások:
 2. Beton gyűjtő-átemelő- kezelő medence az adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezésekkel;
 3. Szilárd burkolatú, szigetelt komposztáló-trágyatároló tér;
 4. Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dobszűrő, csigás prés) berendezéssel;
 5. Szellőztetéses trágyaszárítási technológia ketreces baromfitartási technológiákhoz;
 6. Aerob fermentációs trágyakezelési technológia;
 7. Meglévő hígtrágya kezelő-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez adagoló, villamos- és traktoros hajtású be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezések beépítése;

III. A csapadék trágyarendszertől való elvezetése:

 1. Kifutók, várakozók, gyűjtőkarámok vagy trágyatároló terek tetőfedése, esőcsatornák-tetőereszek felszerelése;
 2. Istállók esőcsatornáinak felszerelése;
 3. Nyitott felszíni csapadékelvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása;
 4. Felszín alatti csapadékelvezető betoncsatornák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása;
 1. A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása:
 2. Figyelő kutak telepítése;
 3. Szivárgásjelző szenzorok és riasztó berendezések telepítése;
 1. A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése:
 2. Az almos istállótrágya mozgatására is alkalmas erő- és munkagépek;
 3. Hígtrágya szállítására alkalmas erő- és munkagépek;

Az I. tevékenység-csoport alá tartozó beruházások legalább egyike kötelezően választandó projektelem. A II.-V. tevékenység-csoport alá tartozó építés/gépbeszerzés az I. tevékenység-csoporthoz kapcsolódóan szabadon választható azzal, hogy kizárólag gépbeszerzésre irányuló kérelem nem nyújtható be.

A/ a projektnek az alábbi alapfeltételeknek kell megfelelnie:

 1. Az állattartó telepen képződő trágya megfelelően, szakszerűen és biztonságosan kerüljön tárolásra, valamint felhasználásra
 2. A projektnek meg kell felelnie a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltaknak;
 3. A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania.
 4. A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás:
 5. szarvasmarha, bivaly,
 6. lófélék, (ló, szamár, öszvér),
 7. sertés,
 8. juh, kecske,
 9. baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu),
 10. nyúl.

projekt elszámolható költségei között az alábbi költségek tervezhetők:

Építéssel, eszköz-, és gépbeszerzéssel kapcsolatos elszámolható költségek: 

 • A projekt keretében elszámolható a trágyatárolást, kezelést szolgáló épület, építmény építése, valamint a trágyatárolást, kezelést szolgáló berendezés, gép vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;
 • Az építéssel, valamint a berendezéssel, gépvásárlással járó tevékenység esetén azon költségek tervezhetők, amelyek szerepelnek a Felhívás 2-5. számú mellékletében rögzített elszámolható költségek között.

Az projekt előkészítéshez kapcsolódó általános költségek: 

 • Az 1. pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek.

A fejlesztéshez kapcsolódó immateriális beruházások: 

 • számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

A fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések: 

 • A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzése, különösen: az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások.

Ingatlan vásárlása 

 • az 1. ponthoz kapcsolódó szükséges ingatlan értéke elszámolható.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ→

2015-11-11
Nem mezőgazdasági tevékenység elindítása (6.2.1.)

A művelet keretén belül cél:

 • a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állása, valamint
 • a vidéki térségekben egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató mikrovállakozás indításának előmozdítása.

Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és a vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló, valamint a mezőgazdasági termelést végző szociális gazdaságok tevékenységét diverzifikáló tevékenység- illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Nem támogatható: mezőgazdasági termék elsődleges (Annex I) feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés, továbbá agrár- és élelmiszer feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó energetikai termelő /megújuló energia termelésre irányuló beruházás.

Tervezett meghirdetés

2015. december

Beadási határidő

 

Rendelkezésre álló forrás

13,85 milliárd Ft, ebből:

 • diverzifikáció, új nem mezőgazdasági tevékenységgel – 5,54 milliárd Ft
 • mikro-vállalkozás indítása – 8,31 milliárd Ft

Támogatási forma

vissza nem térítendő átalánytámogatás

Jogosultak

 • diverzifikáció: mikro-vállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, ha éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből ered
 • vállalkozás indítása: helyben lakó, 18. életévet betöltött természetes személy, aki a pályázat benyújtásának évének január 1. napján a fejlesztés megvalósulásának helyén állandó lakóhellyel rendelkezik

Kizáró okok

A fejlesztés vidéki térségben valósul meg, a tevékenység végzésének tényleges helye a vidéki térség.

Támogatás max. összege

40 000 euró/5 éves időszak (két részletben: 75% - 25%)

Támogatható pályázatok száma

1200 db

Vállalási feltételek

 • Üzleti terv benyújtása 5 éves időszakra.
 • Legkésőbb a 4. naptári év végére teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
 • Az üzleti tervben vállalt időszak elteltével, legkésőbb a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében az új tevékenység, vagy az új mikro-vállalkozás működése alapján kifizetett jövedelem eléri legalább az előző évi kötelező bérminimum mértékét.

Támogatható
tevékenységek

A művelet keretén belül cél:

 • a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állása, valamint
 • a vidéki térségekben egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató mikro-vállalkozás indításának előmozdítása.

Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és a vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló, valamint a mezőgazdasági termelést végző szociális gazdaságok tevékenységét diverzifikáló tevékenység- illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Elszámolható költségek

 

Előleg

 

Elvárt

biztosítékok köre

 

Megkezdettség

 

Projekt megvalósítási ideje

(tartam + mi  a legkésőbbi időpont)

Egyéb

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

10e FŐ FELETTI TANYÁS TELEPÜLÉSEK→

10e FŐ ALATTI TANYÁS TELEPÜLÉSEK→

2015-11-11
Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése (4.2.1.)

Pályázat célja

Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésének és a piarcra jutásának elősegítése. Technológiai fejlesztést célzó beruházásokat, valamint a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, környezeti erőforráshatékonyságot célzó fejlesztéseket támogat. 
 

Tervezett meghirdetés

2015. december

Beadási határidő

 

Rendelkezésre álló forrás

151,0 milliárd Ft

Támogatási intenzitás

50 % (Pest megye: 40 %)

Jogosultak

 • mezőgazdasági termelő (akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik)
 • mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás
 • a fenti jogosultak csoportja

Kizáró okok

 • A támogatott tevékenységhez Annex I. termékek használhatók fel, non-Annex termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben.
 • A támogatott tevékenységgel előállított termék nem mezőgazdasági termelő és azok csoportosulása esetében kizárólag Annex I. termék lehet.

Támogatás max. összege

500 millió Ft (közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Támogatható pályázatok száma

1000 db

Vállalási feltételek

Általános feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
 • Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte.
 • Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás.
 • Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.

Támogatható
tevékenységek

A) célterület:

Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. Ilyenek különösen:

 • magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések,
 • versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást (pl. speed trade processing), valamint a piacra jutást elősegítő fejlesztések (különösen tárolás, hűtés),
 • piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések.

B) célterület:

Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Ilyenek különösen:

 • anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon (egyebek között megújuló energia használattal például biogáz, biomassza alapú) csökkentő funkciók, technológiák bevezetése, fejlesztése.

C) célterület:

Célja az operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások támogatása, mely kapcsolódik az agrár-innovációs operatív csoportok együttműködésben megvalósuló projektjeinek támogatáshoz.

D) célterület:

Célja a megalakuló Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok jóváhagyott üzleti terv alapján a csoport tagjaiként együttműködő gazdálkodók gazdaságaiban megvalósuló beruházási elemek finanszírozása.

Elszámolható költségek

 1. Közvetlenül a technológiához, ill. az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó, valamint az üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy fejlesztése;
 2. Új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, az információs és kommunikációs technológiai fejlesztéseket;
 3. Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve;
 4. A következő immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy folyamatok megszerzése.

A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.

 1. Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át.

Előleg

A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt

biztosítékok köre

Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

 • készpénzletét
 • garanciavállaló nyilatkozat
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Megkezdettség

 

Projekt megvalósítási ideje

(tartam + mi  a legkésőbbi időpont)

Egyéb

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ→

ANNEX I. LISTA→

2015-11-10
A kertészeti ágazat fejlesztése (4.1.3.)

A művelettípus leírása

A művelet alapvető célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el.

A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. A művelet az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiatermelést biztosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiafelhasználásának csökkentését.

A megújuló energiaforrások között kiemelkedő jelentősége van hazánkban a geotermikus energia hasznosításának. A művelet tehát a megújuló energiaforrások között kiemelt műveleti célként kezeli a geotermikus energiaellátás biztosítását, valamint a meglévő berendezések korszerűsítését. A művelet geotermikus energiaellátásra vonatkozó célterülete megfelel a Vízkeret Irányelv előírásainak és a termálvíz hasznosításra vonatkozó ajánlásoknak, valamint eleget tesz a használt termálvizek felszíni vizekbe történő elhelyezését szabályozó előírásoknak.

Tervezett meghirdetés

2015. november

Beadási határidő

 

Rendelkezésre álló forrás

87,0 milliárd Ft, ebből:

 • Üveg- és fóliaházak létesítése, korszerűsítése – 30,0 milliárd Ft
 • Ültetvénytelepítés, korszerűsítése – 22,0 milliárd Ft
 • Gyógynövénytermesztés létrehozása – 3,0 milliárd Ft
 • Technológiai fejlesztés – 32,0 milliárd Ft

Támogatási intenzitás

50 % (Pest megye: 40 %) + 10 % fiatal mezőgazdasági termelő

Jogosultak

mezőgazdasági termelő (akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik), illetve mezőgazdasági termelők csoportja

Kizáró okok

Az Irányító Hatóság a végrehajtás során biztosítja, hogy a források 80%-ára kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.

Támogatás max. összege

500 millió Ft (közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Támogatható pályázatok száma

600 db

Vállalási feltételek

Általános feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte. A fiatal gazda rendelkezhet úgy, hogy a Fiatal gazdák induló támogatása pályázat során benyújtott üzleti terv releváns részeit figyelembe veszi.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
 • Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte.
 • Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás.
 • Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.

Speciális feltételek:

 • Meglévő termálkút felújítására vonatkozó beruházás esetén legalább 5% energiahatékonyság javulás.
 • Termálenergia felhasználás esetén mérőműszer alkalmazása.

Támogatható
tevékenységek

A) célterület: a kertészet versenyképesség javítása révén a célterület az alábbi fejlesztési irányokra terjed ki:

 • Építéssel járó kertészeti technológia kialakítása: fedett termesztő-berendezések, hűtőházak, tárolók, manipulálók és a hozzájuk kapcsolódó beépített műszaki és infokommunikációs technológia és egyéb üzemi létesítmények kialakítása.
 • Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése: a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erő- és munkagépek, a post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése.
 • Ültetvénytelepítés és -korszerűsítés: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.

B) célterület: a kertészeti ágazat energiahatékonyságának javítása révén a célterület az alábbi fejlesztési irányokra terjed ki:

A kertészet erőforrás-hatékonyságának javítása a létesítmények és technológiák korszerűsítése révén: a kertészet létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása és technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energiaforrást biztosító technológiák beszerzése és korszerűsítése.

Geotermikus energiaellátás: kertészeti termesztő berendezések energiaellátását biztosító termelő termálkút beruházások, a meddő szénhidrogén-kutak termelőkúttá alakítása, a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló beruházások, a kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, valamint a működést szolgáló építmények. Geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése.

A termelt megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg a gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag előállítás nem támogatható.

C) célterület: cél a fiatal termelők által indított gazdaságok megerősítése, illetve az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának fejlesztése.

Elszámolható költségek

 1. a kertészeti tevékenységet szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése;
 2. a kertészeti tevékenység célját szolgáló új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;
 3. az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;
 4. a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;

A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.

 1. az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.
 2. a célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.

Előleg

A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt

biztosítékok köre

Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

 • készpénzletét
 • garanciavállaló nyilatkozat
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Megkezdettség

 

Projekt megvalósítási ideje

(tartam + mi  a legkésőbbi időpont)

Egyéb

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

2015-11-10
Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (4.1.4)

A művelettípus leírása

A vízgazdálkodással kapcsolatos művelet területén három célterületet azonosítottunk: a vízvisszatartást, a meliorációt és a vízfelhasználás hatékonyságának javítását, valamint az öntözött területek növelését célzó beruházások támogatását. Valamennyi célterület figyelembe veszi a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv mezőgazdasággal kapcsolatos tervezett intézkedések során megfogalmazott ajánlásokat. Ennek megfelelően a célterületek alapvető célja a felszíni és felszín alatti víztestek megfelelő jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása, ezen belül a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása. Mindhárom célterület úgy szolgál ökológiai célokat, hogy közben hozzájárul a mezőgazdaság kiegyensúlyozottabb termeléséhez. A vízgazdálkodásnak kétségtelenül egyik kulcsszereplője a gazdálkodó, mint vízfelhasználó. Ennélfogva a gazdálkodók ösztönzése a vízhatékonysági fejlesztésekre multiplikátor hatással bír a teljes vizes spektrumban. Ezen ösztönzés pedig kizárólag akkor lehet eredményes, ha a gazdálkodónál üzemi szinten is jelentkező, számszerűsíthető termelési előny is képződik.

TERVEZET

Tervezett meghirdetés

2015. december

Beadási határidő

2016. 

Rendelkezésre álló forrás

34,0 milliárd Ft

Támogatási intenzitás

50 % (Pest megye: 40 %) + 10 % fiatal mezőgazdasági termelő

Jogosultak

mezőgazdasági termelő (akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik), illetve mezőgazdasági termelők csoportja

Kizáró okok

Az Irányító Hatóság a végrehajtás során biztosítja, hogy a források 80%-ára kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.

Azok a kedvezményezettek, akik a Tájgazdálkodási együttműködések művelet révén támogatásban részesülnek, ugyanazon tevékenységért nyújtott támogatásra jelen művelet keretében nem jogosultak.

Azok a kedvezményezettek, akik a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 150/2012. (XII.28.) VM rendelet alapján támogatásban részesülnek, ugyanazon tevékenységért nyújtott támogatásra jelen művelet keretében nem jogosultak.

Támogatás max. összege

500 millió Ft (közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Támogatható pályázatok száma

300 db

Vállalási feltételek

Általános feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte. A fiatal gazda rendelkezhet úgy, hogy a Fiatal gazdák induló támogatása pályázat során benyújtott üzleti terv releváns részei figyelembe vehetők.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.

Speciális feltételek:

A) célterület esetén:

 • Amennyiben a beruházás öntözési tevékenységet szolgál, az 1305/2013.EU rendelet 46. cikk követelményeinek is meg kell felelnie, kivéve a 46. cikk (4) bekezdését.
 • A beavatkozások akkor támogathatók, ha azok nem rontják sem a felszíni, sem a felszín alatti víztől függő védett ökoszisztémák vízellátását.
 • A VKI célkitűzésének elérése érdekében, figyelembe kell venni a vízgyűjtő- gazdálkodási tervben lévő víztestek állapot-értékelésének eredményét, a tervben meghatározott intézkedések érvényesítése a vízjogi engedélyezési eljárás során történik meg, elsősorban a vízjogi létesítési és üzemelétetési engedélyezési folyamatban.

B) célterület esetén:

 • Drénezési eljárás és burkolt felületű vízgyűjtő árok kialakítása nem támogatható.

C) célterület esetén:

 • Az öntözésfejlesztési beruházások csak abban az esetben támogathatók, amennyiben megfelelnek a vonatkozó 1305/2013/EU rendelet 46. cikk követelményeinek.
 • A VKI célkitűzésének elérése érdekében, figyelembe kell venni a vízgyűjtő- gazdálkodási tervben lévő víztestek állapotértékelésének eredményét, a tervben meghatározott intézkedések érvényesítése a vízjogi engedélyezési eljárás során történik meg, elsősorban a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásokban, amelyekben a VKI 4.7 cikkéhez kapcsolódó környezeti hatások is értékelésre kerülnek.
 • Azon felszíni víztestek vízgyűjtőjének esetében, ahol a mennyiségi szempontokra vonatkozó állapotértékelés eredménye nem ismert (szürke, adathiányos víztest), az állapotot/potenciált jónál gyengébbnek kell feltételezni. Az ilyen területen történő beruházást megelőzően az illetékes hatóság saját hatáskörben az érvényes vízjogi engedélyt a VKI-nak való megfelelőség szempontjából felülvizsgálja. A beruházás csak a felülvizsgált vízjogi üzemeltetési engedély birtokában támogatható.
 • A meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló beruházások kizárólag akkor támogathatók, ha az előzetes értékelés azt állapítja meg, hogy azok a meglévő berendezés vagy rendszer műszaki paramétereiből kiindulva
  • mikroöntözés tekintetében legkevesebb 5%
  • lineár és csévélődobos berendezések tekintetében legkevesebb 10%

mértékű potenciális vízmegtakarítást eredményeznek majd.

 • Az öntözött terület nettó növekedésének meghatározása céljából az olyan, aktuálisan nem öntözött – amelyen az elmúlt 12 évben tartósabb ideig igazolhatóan öntözőberendezés működött, vagy vízjogi engedéllyel rendelkezett, öntözött területnek minősíthetők.
 • A mezőgazdasági üzemek öntözött területének nettó növekedését eredményező beruházások abban az esetben is támogathatók, ha:
  • a beruházások a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló olyan beruházásokkal párosulnak, amelyek esetében az előzetes értékelés azt állapítja meg, hogy azok a meglévő berendezés vagy rendszer műszaki paramétereiből kiindulva legkevesebb 10 % mértékű potenciális vízmegtakarítást eredményeznek, és
  • a beruházás egésze a beruházás teljes szintjén a vízfogyasztás mértékének hatékony csökkenését biztosítja, mégpedig a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló beruházás által lehetővé tett potenciális vízmegtakarítás legalább 50 %-ának megfelelő mértékben.

C3) célterület esetén:

 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozóan a témában releváns szakértő bevonásával elkészített energetikai számítások megléte.

Támogatható
tevékenységek

A) célterület: A vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával

A célterület a művelés alatt álló területekről a tűrhetőnél nagyobb károkat okozó csapadékvizek összegyűjtésének, tározásának megvalósítását és a megvalósításhoz szükséges műszaki megoldásainak elősegítését szolgálja. A célterület ezáltal hozzájárul a mezőgazdasági termelők kiegyensúlyozott hozamainak biztosítása érdekében történő vízkárelhárítás megvalósításához a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával.

Az ésszerű csapadékgazdálkodás megköveteli egyrészt az árkokban összegyűjtött vizeket befogadó vízfolyások tápanyag terhelésének csökkentését (pl. szűrőmezők kialakításával a befogadó előtt), másrészt területről elvezetett vizek összegyűjtését tározókban (amely a későbbiekben öntözésre is felhasználható). A célterület hozzájárulhat a víztől függő védett ökoszisztémák vízellátásának javításához.

A célterület elsősorban a mezőgazdasági termelés hozamingadozásának csökkentését szolgálja, a termelésbe vont területeken jelentkező felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtésével és tározásával, illetve a szárazabb időszakokban a tározókban összegyűjtött vizekből történő öntözés lehetőségével.

Alapvető célkitűzés, hogy a fölösleges vizek kártételeinek csökkentését a lehetőségekhez mérten tározással, és ne elvezetéssel oldjuk meg.

 • A1) célterület – Víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
 • A2) célterület – Természetes szűrőmezők kialakítása (az összegyűjtött vizek befogadóba történő bevezetése előtt).  

B) célterület: Üzemen belüli mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása

A nagy mennyiségben lehulló csapadékvíz a mezőgazdasági területek útjaira fizikai, ritkán kémiai hatást gyakorol, amely ellen védekezni kell a pálya vízelvezetésével és az út részeinek állékonyságát biztosító berendezésekkel, eljárásokkal.

A mezőgazdasági utat, mint műszaki létesítményt a víz kedvezőtlen hatásától mentesíteni kell, de figyelembe kell venni azt is, hogy az útépítés területe termőterület, amelynek kiszárítását nem lehet megengedni.

A vízrendezés során törekednünk kell a hasznosítható vizek visszatartására, valamint arra, hogy csak a felesleges, nem tárolható vízmennyiség kerüljön levezetésre. A mezőgazdasági vízrendezés feladata többek között a vízkárelhárítás érdekében történő beavatkozás.

A célterület a talajművelés, betakarítás, egyéb termeléshez kötött szállítás, a táblák biztonságos és gyors megközelítése érdekében a mezőgazdasági üzemen belüli kismértékű infrastruktúra fejlesztések megvalósítását szolgálja (pl. szilárd burkolat nélküli, bogárhátú vagy egy irányú lejtésű, szikkasztó és/vagy vízelvezető árokkal ellátott pályatest kialakítása).

C) célterület: Vízfelhasználás hatékonyságát javító öntözéses gazdálkodás fejlesztése

A célterület a mezőgazdasági célú vízhasználat fenntartható fejlesztése, a víz- és energia-takarékos öntözőberendezések alkalmazására, a szivárgási, a párolgási és a különféle műtárgyaknál bekövetkező vízveszteségek csökkentésére, az optimális vízadagolás megvalósítására, a helyi vízkészletek, mint kiegészítő vízforrások hasznosítására (amennyiben a víz minősége öntözésre megfelelő) irányuló fejlesztéseket foglal magában.

A célterület által támogatott beruházások a termelés biztonságát, száraz években a vízhiány és aszálykárok megelőzését, a klímaváltozás várható kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodást szolgálják.

Az öntözött terület nettó növekedésének meghatározása céljából olyan, aktuálisan nem öntözött területek is, amelyeken a közelmúltban öntözőberendezés működött öntözött területnek minősíthetők. Magyarországon mind az engedéllyel rendelkező, mind a ténylegesen megöntözött terület nagysága – a korábban kialakított közel 500 ezer hektár kiépített öntözési lehetőségekhez képest – a rendszerváltás megelőző és követő években jelentősen lecsökkent. A rendszerváltás során a mezőgazdasági tulajdon- és birtokviszonyok jelentős mértékben átalakultak. Nagy területeken megváltozott a táblaszerkezet és a korábbi nagyüzemi birtokstruktúrára, állami és szövetkezeti tulajdonviszonyokra optimalizált vízépítési/vízgazdálkodási létesítmények nem feleltek meg többé az új, felaprózott táblaszerkezetnek és magántulajdonosi szemléletnek. A korábbi műszaki dokumentációkban és vízjogi engedélyezési nyilvántartásokból (közhiteles adattára a vízikönyvi okirattár) az elmúlt 12 évre visszavezethetők az öntözött területek engedélyei. A nettó öntözött terület növekedésének igazolásánál tehát a korábban kiépített, de nem használt öntözött területek beszámításával együttes területet kell alapul venni.

 • C1) célterület – Víztakarékos öntözési technológiák, öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint víztakarékos öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyaiknak fejlesztése, rekonstrukciója.
 • C2) célterület – Új öntöző rendszerek beszerzésének támogatása, valamint új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
 • C3) célterület – Energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

D) célterület: cél a fiatal termelők, illetve az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők A) vagy B) vagy C) típusú beruházásainak elkülönített keret terhére történő támogatása.

Elszámolható költségek

 1. Vízi létesítmények és kapcsolódó építmények rekonstrukciója, építése vagy fejlesztése.
 2. Új gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, IKT fejlesztéseket;
 3. Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;
 4. A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.

 1. Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.
 2. A művelethez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.

Előleg

A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt

biztosítékok köre

Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

 • készpénzletét
 • garanciavállaló nyilatkozat
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Megkezdettség

 

Projekt megvalósítási ideje

(tartam + mi  a legkésőbbi időpont)

Egyéb

Fent leírták pályázat részlétes feltételeinek megjelenésével változhatnak!

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →