Friss Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2016-08-16
Mire figyeljünk, ha uniós pénzt nyertünk?

A közbeszerzési törvény két fontosabb pontjára kell figyelnünk, ha uniós forrásból szeretnénk projektet megvalósítani, mégpedig az értékhatárokra és az eljárások időigényére. Ezen felül figyelembe kell vennünk az új közbeszerzési szabályozásban bekövetkezett változásokat is, melyek közül a legfontosabbak az átláthatóságot növelő újdonságok, az egyszerűsítés és adminisztratív terhek csökkentése, illetve a KKV-k szerepének növelése. 

Lássuk a főbb változásokat a magyar szabályozásban!

Tavaly novemberben hatályba lépett, idén júliusban módosított szabályozás egyik központi célja a közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó szabályok egyszerűsítése és ezáltal a közbeszerzési eljárások rugalmasságának, hatékonyságának megerősítése volt. További kiemelt célkitűzésként jelent meg az adminisztrációs terhek csökkentése, a közbeszerzési eljárások gyorsítása, valamint a KKV-k szerepének növelése - írja az Állami Számvevőszék a Pénzügyi Szemléjében.

Lényeges leszögezni, hogy a cikk csak a leglényegesebb újdonságokat mutatja be, de az új szabályozás ezen felsoroltak mellett számos újítást, újdonságot és pontosítást is tartalmaz, így érdemes a teljes törvényt áttanulmányozni.

1. Az átláthatóságot növelő újdonságok
A szerződések módosításának és teljesítésének ellenőrzése 

Az új szabályozás pontosítja azokat az eseteket, melyek esetében a szerződések módosítása nem jár olyan mértékű változással, amely a verseny újranyitását tenné szükségessé.

 • A hatóság feladatköre bővül, így közérdekű keresetindítási jogot is biztosítbizonyos esetekben.

Az átláthatóság elvének nagyobb érvényesülése a nemzeti eljárásrendben 
 

A törvény úgy alakítja át a nemzeti eljárásrendben alkalmazható szabályokat, hogy egyúttal növeli a vállalkozások számára a versenybe való bekapcsolódás lehetőségét.

 • Csökken az az értékhatár, amely alatt az ajánlatkérők csak meghatározott gazdasági szereplők közvetlen felhívása útján indíthatják meg közbeszerzési eljárásaikat.
 • Egyszerűsödik az ezen, csökkentett értékhatár feletti szerződésekhez kapcsolódó előzetes közzétételi kötelezettség.

Eljárások fajtái

Az uniós eljárásrendet az uniós közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre, a nemzeti eljárásrendet a nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre használjuk (az értékhatárokat lásd alább).

Az uniós eljárásrendben alkalmazható eljárási fajták 

 • nyílt eljárás,
 • meghívásos eljárás,
 • tárgyalásos eljárás, és ezen belül
 • hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás,
 • hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás,
 • gyorsított eljárás,
 • versenypárbeszéd,
 • keretmegállapodásos eljárás,
 • a közszolgáltatók külön végrehajtási rendeletben szabályozott speciális hirdetményekkel induló különös közbeszerzési eljárásai.

A nemzeti eljárásrendben alkalmazható eljárási fajták 
 

 • nyílt eljárás,
 • meghívásos eljárás,
 • keretmegállapodásos eljárás,
 • hirdetmény közzétételével induló tárgyalás,
 • versenypárbeszéd.

Értékhatárok

Uniós közbeszerzési értékhatárok klasszikus ajánlatkérők esetében 
 

 • árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés (Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pont szerinti): 135.000 euró (kb. 41.850.000 forint);
 • árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés (Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pontján kívüli ajánlatkérők esetében): 209.000 euró (kb. 64.790.000 forint);
 • a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás: 750 000 euró (kb. 232.5000.000 forint);
 • építési beruházás: 5.225.000 euró (kb. 1.619.750.000 forint);
 • építési és szolgáltatási koncesszió: 5.225.000 euró (kb. 1.619.750.000 forint).

Nemzeti értékhatárok klasszikus ajánlatkérők esetében 
 

 • árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
 • építési beruházás esetében: 15 millió forint;
 • építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
 • szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
 • szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.


2. Újdonságok a jobb beszerzési eredmények érdekében

Az eljárások gondos előkészítése 

Az építési beruházások esetében az új szabályozás előírja, hogy az eljárás különjogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg, illetve tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is gondoskodni kell.

 • Az eljárás megindításakor hozzáférhetővé kell tennie a közbeszerzési dokumentumokat, azaz rendelkeznie kell műszaki leírással is.

Értékelésben a minőségalapú kiválasztás elsődlegessége 

 • Az új szabályozás azt célozza, hogy az értékelőknek a minőségalapú kiválasztásra kell áttérni.
 • legalacsonyabb ár szerinti értékelést ki is zárja az új törvény a mérnöki és építészeti szolgáltatások és építési beruházások esetében.
 • Abban az esetben lehet a legalacsonyabb ár szerint értékelni, ha minőségi versenynek az adott beszerzés jellegére tekintettel egyáltalán nem lehet szerepe.

3. Egyszerűsítés, adminisztratív terhek csökkentése

Nyilatkozati elv a kizáró okok és az alkalmasság igazolása során 
 

 • A kizáró okok és az alkalmasság igazolására a gazdasági szereplő nyilatkozatából álló, egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani előzetes bizonyítékként.
 • A hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat csak a leendő nyerteseknek kell benyújtania.

Az alkalmassági követelmények előírásának új szabályai 
 

 • Az ajánlatkérők választására van bízva, hogy indokolt esetben előírnak-e műszaki-szakmai alkalmassági feltételt az ajánlattevők számára.

A bírálat egyszerűsítése 

 • Nyílt eljárás során az értékelés és a bírálat sorrendjének felcserélésével lehetővé teszik az ajánlatkérőnek, hogy egyáltalán ne végezze el azon ajánlatok érvényességi bírálatát, amelyek az értékelési szempontokra tekintettel nem lehetnek az adott eljárásban legkedvezőbb vagy második legkedvezőbb ajánlatok sem.
 • Ajánlatkérőnek arra is van lehetősége, hogy a bírálatnak csak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét halasztja az ajánlatok értékelése utánra és korlátozza azt az első, illetve második legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatra.

Egyszerűsítések a nemzeti eljárásrendben 

 • A három ajánlattevő közvetlen felhívásával induló, kis értékű eljárásoknál nem kötelező az alkalmasság külön vizsgálata.
 • A nemzeti eljárásrendben a közbeszerzési eljárás meghirdetése nem hirdetmény közzététele útján történik, hanem a hatóság honlapján az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül közzétett összefoglaló tájékoztatás útján.
 • Az érdeklődésüket határidőben jelző gazdasági szereplőket az ajánlatkérő köteles ajánlattételre felhívni, de ezen kívül további, általa választott szereplőket is felhívhat ajánlattételre azzal, hogy legalább három szereplőt minden esetben fel kell hívni ajánlattételre.
 • A három felhívás kiküldésével lefolytatható eljárásforma a hatályosnál alacsonyabb értékhatárig alkalmazható, illetve változás még, hogy legalább négy gazdasági szereplőnek szükséges megküldeni az ajánlattételi felhívást, mely a transzparencia kikényszerítése mellett segít a KKV-k szerepének növelésében (lásd 4. pont).

Eljárások időigénye

 • Európai uniós forrásból megvalósuló, közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye a folyamatba épített ellenőrzéssel együtt minimum 25 hét.
 • Európai uniós forrásból megvalósuló, nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 113.§ szerinti, legalább három ajánlattevő felhívásával járó, a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye minimum 14 hét.
 • Európai uniós forrásból megvalósuló, nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 115.§ szerinti (áru-, vagy szolgáltatás beszerzés esetén 18 millió Ft alatti, építési beruházásnál 100 millió forint alatti becsült értékű) nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye minimum 8 hét.

Minden eljárástípus tekintetében lehetséges, hogy az eljárást lezáró döntés ellen előzetes vitarendezés kezdeményezésére kerül sor, ami akár 2 héttel is meghosszabbíthatja az eljárás lefolytatásának idejét.

Elektronikus közbeszerzés bevezetése 

 • Az elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése 2017. februárig történik meg, a központi beszerző szervek esetében a határidő 2016. november 1.,ugyan a törvényben ezen dátumokat találjuk, de a megvalósulás jelentősen csúszhat.

4. A kkv-k szerepének növelése

Az eljárások egyszerűsítése és az adminisztratív terhek csökkentése 
 

 • Az eljárások egyszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése, különösen a nyilatkozati elv alkalmazása az eljárásokban és a folyamatok elektronikussá tétele szintén hozzájárul ahhoz, hogy kisvállalkozások is el tudjanak indulni a közbeszerzésekben.
 • A fenti pontban említett három felhívásos eljárás a hatályosnál alacsonyabb értékhatárig alkalmazható, illetve legalább négy gazdasági szereplőnek szükséges megküldeni az ajánlattételi felhívást, mely szintén segít a KKV-k szerepének növelésében a transzparencia kikényszerítése mellett.
 • Az adminisztratív terhek csökkentése körében a közbeszerzési dokumentumot ingyenesen közzé kell tennie az ajánlatkérőnek, emellett a jogorvoslati eljárás díját felére csökkentették.

Alkalmassági követelményekkel kapcsolatos korlátozások 
 

 • A törvény az alkalmassági követelmények tekintetében előírja, hogy az ajánlatkérőaz adott közbeszerzés értékének legfeljebb 75 százalékát elérő összegű korábbi szállítás/építési beruházás/szolgáltatás igazolását követeli meg.
 • A létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is teljesítheti, (műszaki egyenértékűség), mely szintén nagyban befolyásolja a KKV-k szerepét.
 • Az ajánlattevőktől megkövetelt árbevétel tekintetében az ajánlatkérő legfeljebb a beszerzés becsült értékének megfelelő mértékű alkalmassági minimumkövetelményt írhat elő. Az árbevételi adatokra vonatkozó minimumkövetelményt az ajánlatkérőnek úgy kell meghatároznia, hogy az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti évben vagy években összesen az adott közbeszerzés értékét elérő teljes árbevétellel, nem minősülhet alkalmatlannak (pénzügyi alkalmasság).

Forrás: portfolio.hu

2016-04-29
Megszületett a döntés: májusban indul az MFB Pontok hálózata

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) által a Széchenyi2020 európai uniós fejlesztési programban elérhető, visszatérítendő támogatások új értékesítési hálózatának kialakítására kiírt közbeszerzési eljárás lezárult. A Takarékbank Zrt., a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt. és az FHB Zrt. konzorciuma nyerte el a pályázaton az MFB Pontok hálózatában való részvétel jogát. Az első huszonhat MFB Pont a fővárosban és a megyei jogú városokban május második felétől várja a vállalkozásokat. A Pontok bővítésére ad lehetőséget május 20-ig kiírandó második közbeszerzés, mely során a 442 MFB Pontot további, akár több száz Pont megnyitása követi majd idén év végéig - derül ki az MFB közleményéből.

A visszatérítendő támogatások terén több mint 700 milliárd forintos keretösszeg áll a pályázók rendelkezésre. A kormány célja az, hogy ez a forrás könnyen, gyorsan és olcsóbban elérhető legyen a vállalkozások a lehető legszélesebb körében.

A kormány az uniós, visszatérítendő források új értékesítési hálózat megszervezésével az MFB-t bízta meg, amely közbeszerzést írt ki a hálózatban szerepet vállaló hitelintézeti partnerek kiválasztására.

Nyertesek

 • Az összesen 14 tárgyalási forduló után megszületett döntést követően négy hitelintézet írta alá ma a közvetítői szerződéseket.
 • Az MFB Pontok hálózatában való részvétel jogát a Takarékbank Zrt., a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt. és az FHB Zrt. konzorciuma nyerte el.
 • A nyertesek vállalják, hogy saját fiókhálózatukon belül, az MFB Pontok arculatával megkülönböztetett fiókokban közvetítik az uniós hitel- és vissza nem térítendő forrással kombinált hiteltermékeket.

Az új modell

 • Az MFB új modellt dolgozott ki a visszatérítendő források közvetítésére, melynek újdonság tartalma, hogy a közvetítők helyett az uniós programszámla viseli a hitelezési kockázatot.
 • A vállalkozások változások által kedvező feltételekkel juthatnak forrásokhoz, illetve május második felétől pedig nulla százalékos kamat mellett is igényelhetnek az ügyfelek visszatérítendő forrásokat.
 • A hiteltermékek feltételrendszerét úgy alakítja ki az MFB, hogy azok is hozzáférhessenek a forrásokhoz, akiknek korábban erre nem volt lehetőségük.

A napokban megjelent kormányhatározat szerint 442 MFB Pontot további, akár több száz Pont megnyitása követi majd, mely azt szolgálja, hogy az országos lefedettség még jobban igazodjon a területen élők, illetve a bejegyzett vállalkozások számához.

Az MFB lehetőséget nyújt újabb Pontok bevonására, hiszen 2016. május 20-ig közbeszerzést ír ki a hálózat bővítésébe bevont hitelintézeti partnerek kiválasztására. A hálózat kiépítésének végső határideje változatlan, minden MFB Pont 2016. december 31-ig a vállalkozók rendelkezésére áll majd.


Már egy hónap múlva mehetnek a kkv-k az első MFB-pontokba

23 vidéki és 3 budapesti helyszínen nyílnak meg az első MFB Pontok, amelyek legkésőbb május 20-ától fogadják az uniós források iránt érdeklődő kis- és közép vállalkozásokat - hívja fel közleményében a figyelmet a Takarékbank Zrt., amely a ma bejelentett nyertes konzorcium egyik tagja. A nyertes körbe rajta kívül a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt. és az FHB Zrt. tartozik, azaz hitelintézetek kiterjedt fiókhálózatáról van szó, amelyek erős vidéki jelenlétttel és évtizedes finanszírozási gyakorlattal biztosítják azt, hogy a forrásokat ellenőrzött módon osszák el és földrajzilag arányosan lehessen elérni azokat. "Az új rendszerben azok a vállalkozások is olcsó finanszírozáshoz juthatnak, amelyek korábban kimaradtak az uniós források felhasználásából - hangsúlyozza a közlemény.

Az első 26 MFB Pont húsz takarékszövetkezet, az FHB Bank Zrt, valamint a Budapest Bank Zrt. fővárosi és vidéki - megyei jogú városokban lévő - fiókjaiban nyílik meg. Az év végéig összesen 442 MFB Pont jön létre: 3 Budapesten, 23 a megyei jogú városokban, 159 a 10.000 főnél nagyobb településeken, valamint további 257 pont a 10.000 főnél kisebb lélekszámú településeken nyílik meg.

Az MFB Pontok országos lefedettségének kialakítását, így az uniós források földrajzilag arányos elérhetőségét a konzorciumi partnerek kiterjedt fiókhálózata biztosítja: a résztvevő hitelintézetek országszerte több mint 1600 fiókot működtetnek, erős vidéki jelenlétüknek köszönhetően a társas vállalkozások és egyéni vállalkozók mellett ki tudják szolgálni az őstermelői/családi gazdálkodói ügyfélkör igényeit is, az új rendszerben az uniós források azokhoz a vállalkozásokhoz is eljuthatnak, amelyek korábban kimaradtak a források felhasználásából.
A visszatérítendő uniós források szabályozott, ellenőrzött felhasználását - többek közt annak biztosítását, hogy az olcsó forrásokhoz csak az arra valóban jogosultak juthassanak hozzá - a nyertes konzorciumi partnerek évtizedes finanszírozási-ügyfélkezelési gyakorlata szavatolja. A konzorcium tagjai jelenleg is meghatározó szerepet játszanak a hazai mikro-, kis- és közép vállalkozások finanszírozásában, összesen közel negyedmillió vállalkozói ügyfelet szolgálnak ki teljes körű banki és pénzügyi szolgáltatással. Mindemellett sokéves gyakorlattal rendelkeznek az uniós, illetve egyéb állami forrásokhoz kapcsolódó finanszírozási termékek - támogatás megelőlegező hitelek, önerő finanszírozás - értékesítésében, továbbá pályázati tanácsadással is kiszolgálják a kkv-szegmens szereplőit

- emeli ki a Takarékbank közleménye.

A konzorcium tagjainak várakozásai szerint az új elosztási rendszer, illetve az MFB Pontok kialakítása jelentősen segítheti a kis- és közép vállalkozások forráshoz jutását és az uniós források hatékony kihasználását, hozzájárulva ezzel a beruházások élénküléséhez, valamint a kkv-szektor versenyképességének növeléséhez. 

Forrás: portfolio.hu

2016-04-09
Áprilisban újabb három gazdaságfejlesztési pályázat jön

Még áprilisban megjelenik három pályázat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, illetve júniusban újra megnyílik három, korábban felfüggesztett népszerű GINOP-os pályázat - mondta el Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára egy mai szakmai rendezvényen. Van megoldás a tartós munkanélküliségre Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár szavai szerint és hangsúlyozta, hogy a GINOP két prioritásának célja (5. és 6.) a versenyképes munkaerő biztosítása a vállalkozások számára. A nagyvállalatoknak és az építőiparnak is lesz lehetősége pályázni a GINOP bizonyos felhívásaiban. 

A konferencia fontosabb üzenetei

 • A két hónapja elfogadott Irinyi-terv célja, hogy 23,5%-ról 30%-ra növekedjen 2020-ra az ipari termelés GDP részesedése - mondta Lepsényi István.
 • Még ebben a hónapban megjelenik az Ipari Parkok fejlesztésének támogatása (GINOP-1.2.4), a Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása (GINOP-1.3.2.), illetve a Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása (GINOP-1.2.5.) felhívás, amelyek részleteiről majd a hivatalos pályázati oldalon olvashatunk.
 • A legnépszerűbb három GINOP-os pályázat (GINOP-1.2.1, GINOP-1.2.2, GINOP-1.3.1) 2016 nyarától újra megnyílnak és a vállalkozások benyújthatják a pályázataikat.
 • A népszerű pályázatok mellett hamarosan pályázhatóvá válik az Integrátori pályázat (GINOP-1.3.3) is, melynek keretösszege 20 milliárd forint. Hozzátette, hogy ez az egyetlen felhívás, ahol nagyvállalatok is pályázhatnak, sőt kötelező, hogy nagyvállalat legyen a konzorciumban.
 • A GINOP 8 prioritását emelte még ki az államtitkár, ahol a GINOP-8.3.1 konstrukciót esetében a hangsúlyt a feldolgozóiparra fektetik, míg a GINOP-8.3.4-1.2.3-16 kombinált konstrukció keretében az építőipar is kaphat támogatást.
 • Cseresnyés Péter államtitkár kiemelte, hogy a vállalkozások fontos eleme a versenyképes munkaerő, illetve a GINOP 5. és 6. prioritásának a legfontosabb céljaként említette, hogy versenyképes munkahelyek létrehozásával fejlődni tudjon a kkv-szektor.

Két csoportra koncentrálnak a GINOP konstrukciók esetében

 • Fiatalok, pályakezdők foglalkoztatási lehetőségei, melyre megoldásként az Ifjúsági garancia programot, a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatását és a gyakornoki programot említette meg.
 • Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási lehetőségei, melyre az Út a munkaerőpiacra, a Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régióban felhívást emelte ki. Felhívta a figyelmet a Digitális szakadék csökkentése és az Idegen nyelvi képzés programokra is, melyek a vállalkozások munkavállalóinkat kompetenciáinak fejlesztésében kívánnak segítséget nyújtani.

Forrás: portfolio.hu

2016-03-25
70 milliárdos húsvéti ajándékot kapott a magyar állattenyésztés

Egyszerre öt uniós pályázat jelent meg ma a mezőgazdasági termelők részére összesen 70 milliárd forintos kerettel a Vidékfejlesztési Operatív Programban, igaz a hivatalos pályázati menetrendhez képest közel két hónapos csúszással. A pályázatok kifejezetten a sertéstartó, szarvasmarhatartó, juh- és kecsketartó, baromfi és állattartó telepek korszerűsítését támogatják. Mind az öt pályázattal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a támogatási kérelmeket május elejétől csak mezőgazdasági termelők nyújthatják be önállóan vagy konzorciumi formában. Közel 2000 db támogatott projektre számítanak a felhívás kiírói.

Megjelent pályázati felhívások

 1. Sertéstartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.5-16, keretösszeg: 19,86 milliárd
 2. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.3-16, keretösszeg: 19,86 milliárd forint
 3. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16, keretösszeg: 3,97 milliárd forint
 4. Baromfitartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.2-16, keretösszeg: 19,86 milliárd forint
 5. Állattartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.1-16, keretösszeg: 5,95 milliárd forint

Mind az 5 pályázati felhívásra vonatkozó információk

 • A támogatást igénylőknek üzleti tervet kell benyújtania.
 • A projekt szakmai és műszaki elvárásaival szemben állított kritériumokat a felhívás 3.4. pontja tartalmazza.
 • Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt.
 • A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.
 • A projektek megvalósítási területe Magyarország.
 • Fenntartási időszak 5 év.
 • A kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24. hónap utolsó napja.
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.
 • Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére a 30 pontot.

Pályázatok egyedi jellemzői

1. Sertéstartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.5-16

 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,86 Mrd Ft.
 • A támogatott projektek várható száma 400 db.
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 3. naptól 2018. május 3. napjáig van lehetőség.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

2. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.3-16

 • A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 19,86 Mrd Ft.
 • A támogatott projektek várható száma 400 db.
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 2. naptól 2018. május 2. napjáig van lehetőség.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

3. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16

 • A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 3,97 Mrd Ft.
 • A támogatott projektek várható száma 400 db.
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 5. naptól 2018. május 5. napjáig van lehetőség.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 15 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 30 millió forint.

4. Baromfitartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.2-16

 • A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 19,86 Mrd Ft.
 • A támogatott projektek várható száma 400 db.
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 4. naptól 2018. május 4. napjáig van lehetőség.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

5. Állattartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.1-16

 • A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 5,95 Mrd Ft.
 • A támogatott projektek várható száma 300 db.
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 6. naptól 2018. május 6. napjáig van lehetőség.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 200 millió forint.

Közös Jellemzők

Támogatható tevékenységek - MIND az 5 felhívásra vonatkozik

1. Önállóan támogatható tevékenységek

 • A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása
 • Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés
 • Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
 • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése
 • Ingatlan vásárlása

Támogatást igénylők köre - MIND az 5 felhívásra vonatkozik

 • Támogatást igényelhet mezőgazdasági termelő önállóan, illetve konzorciumi formában.
 • Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró Standard Termelési Érték (STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja.

Feltételek, melynek meg kell felelni

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • A NÉBIH által nyilvántartásba vett - a támogatási kérelemmel érintett projekt megvalósítási helyeként szolgáló - állattartó telepet működtetnek

Forrás: portfolio.hu

2016-03-13
Magyar Nemzeti Bank - Növekedési Hitelprogram 3. szakasz

Kedvezményes kamatozású hitellehetőség a kis- és középvállalkozások hitelezésének fellendítése és a KKV szektor megerősítése érdekében.

A Növekedési Hitelprogram  célja, hogy kedvezményes banki finanszírozással lehetővé tegye új beruházások indítását

 

A Növekedési Hitelprogram előnyei:

 • Forint alapú hitel, árfolyamkockázat nélkül,
 • Rendkívül kedvezményes kamatozással vehető igénybe,
 • Akár 10 éves futamidőre is igényelhető,
 • Megkezdett beruházás finanszírozásához is felhasználható.

Finanszírozható hitelcél:

 • Beruházási hitel – immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése, korszerűsítése, kapacitás növelése, 10 százalék feletti tulajdonjogot jelentő részesedés elérésének finanszírozása.

Hitelfelvevők köre:

 • A „Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.” törvényben előírt feltételeknek megfelelő, belföldi székhelyű KKV-k.
 • Az NHP vonatkozásában nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Továbbá csak azon KKV vehet részt a programban, amely a - hitelszerződés megkötésekor - akár külföldön lévő kapcsolódó és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján is KKV-nak minősül.

Miért előnyös?

 • Rendkívül kedvező, a teljes futamidőre rögzített, legfeljebb fix 2,5 %-os ügyleti kamat mellett igénybe vehető forinthitel.
 • Az ügyfeleknek lehetőségük nyílik olyan beruházások megvalósítására, amelyekre eddig a magas finanszírozási költség miatt nem volt módjuk.
 • Intézményi kezesség (pl. Garantiqa Hitelgarancia Zrt., AVHGA, EXIM) is bevonható a fedezeti körbe.
 • Egyszerűsített, gyors eljárás.
 • Díjmentes előtörlesztési lehetőség.

Mik a hitel főbb paraméterei?

Devizanem

HUF

Hitelcél

új beruházás megvalósítása

Futamidő

maximum 10 év, de az ügylet véglejárata legkésőbb 2026.12.31

(A konkrét futamidő megállapítása üzleti döntés keretében történik.)

Felvehető hitelösszeg

minimum 3 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft

Kamat

maximum 2,5% /év

Növekedési Hitelprogram harmadik szakaszának keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről - TÁJÉKOZTATÓ