Pályázati Híreink
Pályázatírási szolgáltatásunkat jellemzően fix díj nélküli, sikerdíjas konstrukcióban nyújtjuk
2015-11-02
Állattenyésztési ágazat fejlesztése (4.1.1.)

Hamarosan elindulnak a Széchenyi 2020 - Vidékfejlesztési Program állattartókat támogató pályázatai. Külön jogcím indul a baromfi, a sertés és a szarvasmarhatartóknak, és kiírásra kerül trágyatároló építésére is külön pályázat.

Várhatóan elszámolható költségnek minősül a gép- és technológia beszerzés, épület építése és felújítása, és a szoftverfejlesztés és hardver beszerzés.

Tervezet meghirdetés: 

 • 2015. október (Trágyatároló építése)
 • 2015. december

Rendelkezésre álló forrás: 75,6 milliárd Ft, ebből:

 • Állattartó telepek korszerűsítése – 6,0 milliárd Ft
 • Baromfitartó telepek korszerűsítése – 20,0 milliárd Ft
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – 20,0 milliárd Ft
 • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése – 4,0 milliárd Ft
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése – 20,0 milliárd Ft
 • Trágyatároló építése és korszerűsítése – 5,6 milliárd Ft

Támogatási intenzitás: 50 % (Pest megye: 40 %) + 10 % fiatal mezőgazdasági termelő

Jogosultak: mezőgazdasági termelő (akinek az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, továbbá legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik), illetve mezőgazdasági termelők csoportja

Kizáró okok: Az Irányító Hatóság a végrehajtás során biztosítja, hogy a források 80%-ára kizárólag a legfeljebb  1 275 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.

Támogatás max. összege: 500 millió Ft (közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Támogatható pályázatok száma: 500-700 db

Vállalási feltételek
Általános feltételek:

 • Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte. A fiatal gazda rendelkezhet úgy, hogy a Fiatal gazdák induló támogatása pályázat során benyújtott üzleti terv releváns részeit figyelembe veszi.
 • A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás.
 • Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.
 • Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
 • Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte.
 • Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás.
 • Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.

Támogatható tevékenységek:

A) célterület: a versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek támogatása. A célterület az alábbi fejlesztési irányokra terjed ki:

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása: az állattartás állategészségügyi, takarmányozási, tartási valamint az előállított termék, vagy a takarmány és termény kezelésére, tárolására szolgáló az előírásoknak megfelelő színvonalú biztosítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése, pl. épületek, istállók, fejőházak építése.
 • Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése: állattartási tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése.


B) célterület: az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozik az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. A célterület elsősorban épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák alkalmazása által javítja az állattartó gazdaságok energiafelhasználásának hatékonyságát. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javítása az épületek, technológiák korszerűsítése, valamint a megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák alkalmazása révén: az állattartás állategészségügyi, takarmányozási, tartási valamint az el"állított termék kezelésére, tárolására szolgáló feltételeinek biztosítása érdekében az állattartás létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése. A célterület az alábbi fejlesztési irányokra terjed ki:

 • az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére;
 • fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítésére;
 • világítási rendszerek korszerűsítésére;
 • beépített technológiai korszerűsítésére;
 • napkollektorok alkalmazására használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
 • hőszivattyú alkalmazására használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
 • napelemek alkalmazására hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
 • biomassza alapú energia előállításra.

A termelt megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg a gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag előállítás nem támogatható.


C) célterület: a trágyakezelés és komposztálás agrotechnikai eszközei és a kiszolgáló infrastruktúra beszerzése és felújítása, részletesebben a trágyatárolás és -feldolgozás, vízvisszaforgatás (különösen hígtrágyánál) infrastruktúrája, komposztálás technikáját kiszolgáló eszközök, a trágyaelhelyezéshez és kijuttatáshoz szükséges anyagmozgatás gépeinek támogatására vonatkozik.


D) célterület: cél a fiatal termelők által indított gazdaságok megerősítése, illetve az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának fejlesztése.

Elszámolható költségek:

a) Állattenyésztést szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése;
b) Állattenyésztés célját szolgáló új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;
c) Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projektmenedzsment költségek;
d) A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.
e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.
f) A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúrafejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.

Előleg: A támogatási összeg legfeljebb 50 %-áig igénybe vehető.

Elvárt biztosítékok köre:  Az előleg összegével megegyező összegű biztosíték:

 • készpénzletét
 • garanciavállaló nyilatkozat
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • biztosítási szerz"dés alapján kiállított – készfizet" kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény

Kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel a NAV által közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

2015-11-02
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés - GINOP-2.1.7-15

A pályázati kiírás a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, eljárások prototípusainak kifejlesztésére, valamint forgalomba hozatalát célozza meg.

 

A felhívás a kkv-k jelentős szellemi értéket tartalmazó fejlesztéseinek két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál,

 • a kkv-k házon belüli prototípusfejlesztésére* 
 • és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára.

prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása 

A Felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek

 • technológiai fejlesztést valósítanak meg, vagy ahhoz kapcsolódnak; és
 • jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak; és
 • üzletileg hasznosíthatóak; valamint
 • kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését célozzák. 

A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Támogatás összege:

 • min. 1 lezárt üzelti év esetén: 10 - 130 Mió Ft
 • induló vállalkozásnál (1 lezárt üzleti év hiányában): 10 - 50 Mió Ft

Támogatás mértéke: 35-70%

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a)
  • Kísérleti fejlesztés (a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

 • Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), max. a teljes projektérték 1 %-áig.
 • Projektmenedzsment tevékenység, mely a projektmegvalósítás alatt merül fel, max. a teljes projektérték 2,5%-áig: o Projektmenedzsmenthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér, megbízási díj és annak járulékai, adói és személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria); o Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja.
 • Projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások igénybevétele:
  • Iparjogvédelmi tevékenység – azaz egyéb szakértői szolgáltatás: hazai valamint külföldi oltalomszerzés és kapcsoló költségek
  • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (max. a teljes projektérték 0,5 %-áig)
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan – Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (max. 5 millió Ft értékben)
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan – grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan), valamint árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele.
  • Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő elszámolható költségek (maximum a projekt elszámolható költségeinek 20%-áig): beépítetlen, ill. beépített terület, ill. kiállító-helyiség bérleti díja, kiállító-helyiség / stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek, kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége, területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás).
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan – marketingeszközök elkészítése, beszerzése valamint média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége.
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan – árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:
  • Marketing munkatárs bérköltsége: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér, megbízási díj és annak járulékai, adói.
  • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan - árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei (legfeljebb két fő részére), valamint a szállásköltség (legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítási napok száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára).
  • Egyéb általános (rezsi) költségek: mely közvetlenül projekt végrehajtásához kapcsolható (max. a teljes projektérték 1 %-áig)

Projektmenedzser és marketing munkatárs esetében pedig legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű kiadás (személyi bruttó alapbér és járulékai) tervezhető/elszámolható maximális személyi jellegű kiadásként. 

Regionális beruházás keretében:

 • Eszközbeszerzés: Kizárólag a beruházás érdekében felmerült, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó, a piacon elérhető, technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése támogatható.
 • Immateriális javak beszerzése a beruházás érdekében (KF immateriális javaival együtt, max. a teljes projektérték 10%-áig) Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. 

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében
(maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-a)

 • Külső szakértő szervezet által nyújtott, a marketing és üzleti tanácsadási, szabványok alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja.

Ez nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz,rendszeresjogi szolgáltatáshoz). 

Rendelkezésre álló forrás: 20 Mrd Ft

Vállalások: Az alábbi vállalások mindegyiket kötelezően teljesíteni kell:

 • Tesztelt prototípus létrehozása: Támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő.
 • Üzleti hasznosíthatóság (csak akkor kötelező, a projekt keretében piacra vitelt9 is megvalósítanak): A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. A K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevételt a számviteli nyilvántartásban elkülönítve kell nyilvántartani.
 • Fenntartási kötelezettség: a pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott vagyont, fejlesztést a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig fenntartja és üzemelteti, továbbá termelő tevékenysége nem szűnik meg, illetve tevékenységét nem helyezi át a támogatással érintett régiókon kívülre. 

Egyéb információk:

 • Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a tartalmi értékelési szempontok alapján adott összpontszám nem éri el a 40-ből a minimális 20 pontot.
 • Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely a GINOP-2.1.1-15 felhívás keretében az adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban; vagy amely vállalkozás vagy partner / kapcsolt vállalkozása GINOP-2.1.7-15 keretéből adott naptári évben már részesült támogatásban. Amennyiben a támogatást igénylő vagy partner / kapcsolt vállalkozása a GINOP-2.1.7-15 jelű Felhívásra egy értékelési szakaszban több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Egy támogatást igénylő, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívások közül csak egy felhívásra nyújthat be támogatási kérelmet.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

Kizáró okok:

 • amely vállalkozás 50 millió forintot meghaladó támogatási összeget igényel, és a benyújtott projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében nem releváns)
 • amely vállalkozás a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1-es prioritás keretében támogatásban részesült projektjének záró elszámolását nem nyújtotta be

Nem nyújtható támogatás:

 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,
 • acélipari tevékenységhez,
 • hajógyártási tevékenységhez,
 • szénipari tevékenységhez,
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.*

*Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: olyan vállalkozás, amely tekintetében a következő feltételek közül legalább egy fennáll:

a) Korlátolt felelősségű társaság esetén (kivéve a kevesebb, mint három éve létező KKV-kat, illetve a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan KKV-kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően kockázatfinanszírozási beruházásra jogosultak) jegyzett részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez abban az esetben fordul elő, ha a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból (és minden olyan elemből, amelyet általában a társaság sajáttőkéje részének tekintenek) történő levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik. E rendelkezés alkalmazásában a „korlátolt felelősségű társaság” különösen a 2013/34/EU irányelv (1) I. mellékletében említett vállalkozástípusokat jelenti, és a „jegyzett tőke” adott esetben magában foglal minden részvénytőkét.

b) Olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében (kivéve a kevesebb, mint három éve létező KKV-kat, illetve a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan KKV-kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően kockázatfinanszírozási beruházásra jogosultak), a társaság könyveiben kimutatott tőkének több m int fele nincs meg a felhalmozott veszteségek miatt. E rendelkezés alkalmazásában a „társaság, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében” különösen a 2013/34/EU irányelv II. mellékletében említett vállalkozástípusokat jelenti.

c) Amennyiben a vállalkozás ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jog alapján megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek a kollektív fizetésképtelenségi eljárásnak a vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására vonatkoznak.

d) Amennyiben a vállalkozás megmentési támogatásban részesült és még nem fizette vissza a kölcsönt vagy szüntette meg a kezességvállalást, illetve szerkezetátalakítási támogatásban részesült és még mindig szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik.

Előleg:

 • minimum 1 lezárt, teljes üzleti év esetén a megítélt támogatási összeg legfeljebb 75 %-a
 • ennek hiányában a megítélt támogatási összeg legfeljebb 40 %-a. 

Közbeszerzés

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre, melynek költségei elszámolhatók a pályázatban.

Figyelem! November 1-től új közbeszerzési szabályokat kell alkalmazni a vállalkozásoknak is az EU-s támogatásból megvalósított projektek esetében, azonban a T/6983 törvényjavaslat (még nem hatályos!) szerint ez a K+F+I támogatásokra, tehát erre a felhívásra sem fog vonatkozni. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt megkezdését jelentő, a projekt tárgyára vonatkozó megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

Megvalósítás helyszíne: Kizárólag a közép-magyarországi régió (Budapest, Pest megye) területén KÍVÜL megvalósuló fejlesztés támogatható

Beadási határidő: A pályázat beadható 2015.12.15-től. A támogatási kérelmek szakaszosan kerülnek elbírálásra.

Értékelési határnapok:

 • 2016. február 1.
 • 2016. május 16.
 • 2016. szeptember 12.
 • 2016. december 12.
 • 2017. március 13.
 • 2017. június 27.
 • 2017. december 14.

A megadott értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. A forrás várható kimerülése esetén a szakaszon belül pontszám szerinti sorrendet állítanak.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ →

TÁMOGATÁSI SZÁZALÉKOK - GINOP 2.1.7. →

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

2015-09-03
Újabb pályázati lehetőség nagyvállalatok számára

Nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatása

3 milliárd Ft.-os keret mellet a feldolgozóiparban tevékenykedő nagyvállalatok jelentős létszámbővítéssel járó technológiai és infrastrukturális beruházásai támogathatók, minimum 50 millió forint támogatás mellett, felső határ nélkül, a keret erejéig. A támogatás aránya a beruházási helytől függően 20 – 50% közötti. Elsősorban a leghátrányosabb településeken megvalósuló projektek a kedvezményezettek.

A pályázaton bizonyos feltételek mellett egyes Pest megyei településeken megvalósuló projektek is támogathatóak.

Főbb információk:

 • Rendelkezésre álló keret 3 milliárd forint,
 • Támogatás minimum 50 millió forint,
 • Pályázhatnak: minimum 3 éves nagyvállalatok,
 • Támogatás intenzitás maximum 20 – 50% között,
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 1-től lehetséges.

Támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése,
 • Az új gépek, eszközökhöz működtetéséhez szükséges építési tevékenységek,
 • Hardver, szoftver beszerzés, illetve gyártási licenc, know-how beszerzése.

Támogatási intenzitás

 • Regionális beruházási támogatás esetén:

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl

50%

Közép-Dunántúl

35%

Közép-Magyarországi régióban

(csak új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházások esetében az alábbi településeken)

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg, Zebegény

35%

Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Solymár

20%

 • Csekély összegű támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a, de maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a de minimis rendelet ezt lehetővé teszi.

Támogatás összege

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot.

Elszámolható költségek

a) Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
 • eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
 • eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

b) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége.

c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

d) Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.

e) Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.

f) Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.

g) A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége.

h) Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási szerződésben rögzített beruházás megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.

i) A beruházás elszámolható költsége a beruházó támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.

j) A beruházás esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 47-51. §-ában meghatározott, költségek számolhatók el a k) pontban meghatározott kivételekkel.

Előleg

Támogatási előleg nem nyújtható.

Elvárt

biztosítékok köre

A beruházó a támogatás legalább száz százalékára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.

a) A beruházónak valamennyi beszedési megbízással terhelhető fizetési számlájára vonatkozóan szükséges a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazó nyilatkozatot biztosítékként benyújtania.

b) Az (a) pontban meghatározott biztosíték mellett a támogatási szerződésben további biztosíték nyújtását is elő kell írni. Biztosíték lehet az óvadék, a bankgarancia. E biztosítékok körét a támogató jogosult meghatározni úgy, hogy az a támogatás maradéktalan, lehető legrövidebb időn belüli visszafizetését - ideértve a jogszabály vagy a támogatási szerződés alapján járó esetleges kamatokat - eredményesen biztosítsa.

Ha a támogatás a megítélt összegnél alacsonyabb összegben kerül folyósításra, és a beruházó a számára nem folyósított összeg igénybevételéről írásban lemond, a beruházó a támogató előzetes jóváhagyásával jogosult a folyósított támogatási összeg száz százalékára vonatkozó biztosítékkal kiváltani a támogatási szerződés hatálybalépésekor benyújtott biztosítékot.

Egyéb

A támogatási döntés meghozatala során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) a beruházás a feldolgozóipar területén valósul meg, a vállalkozás magas szinten feldolgozott terméket állít elő,

b) a beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam,

c) a beruházás által érintett kistérség elmaradottsága,

d) a beruházásnak a régiós munkaerőpiacra gyakorolt pozitív hatása,

e) a beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalókat,

f) a projekt jelentős árbevétel-, vagy hozzáadott érték-növekedési illetve exportnövekedési potenciállal rendelkezik,

g) a beruházó a támogatás közvetlen, vagy közvetett eredményeként képes lesz erősíteni magyarországi jelenlétét, valamint a fejlesztés regionális terjeszkedési lehetőséget is magában hordoz,

h) a fejlesztés révén - a projekt fenntartási időszakában és azt követően - megnövekedett adó- és járulékfizetési kötelezettség költségvetési-egyenlegjavító hatása,

i) a projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra.

A pályázati kiírás összefoglalója - LETÖLTÉS

Pályázati előminősítő - LETÖLTÉS

A felmerülő kérdések esetén keresse Intézetünket bizalommal.

Kitöltött pályázati előminősítő lapot kérjük a horvath.tamas@european.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjen.

2015-08-25
MEGJELENT! Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása pályázat

A mai napon megjelent a "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című, GINOP-2.1.1-15 kódszámú felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 02-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.

 

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Pályázók köre:             1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
2. jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá
Milyen célra lehet pályázni
 • Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a) (minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van)
 • Kísérleti fejlesztés
 • azaz új termék vagy szolgáltatás kifejlesztése, iparszerű hasznosításához piacra viteléhez szükséges új technikai eszközök
Mit tartalmazhat a fejlesztés
 • Bér és anyagköltséget,
 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközöket,
 • A projekthez kötödő infrastruktúrális fejlesztéseket (építés)
 • A projekt előkészítéséhez és a projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségeket
 • A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségét
 • Kiállítási,vásári részvételt
Támogatás összege 50-1000 millió Ft (konzorcium esetén: 100-1000 millió Ft)
Támogatási intenzitás 15 – 80%
Rendelkezésre álló forrás 50 milliárd Ft
Előleg Maximális mértéke a megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb 450 millió Ft
Projekt megvalósítási ideje A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
Beadási határidő

2015. november 02-tól

Értékelési határnapok:

 • 2015. december 07.
 • 2016. március 28.
 • 2016. augusztus 29.
 • 2017. február 6.
 • 2017. szeptember 29

Csak Budapesten és Pest megyén kívüli beruházások támogathatók!

Az elérhető pontszámot növelő tényezők:

•sikeresen lezárt K+F+I pályázatok száma és elszámolható költségei
•nemzetközi jelentőségű újdonság tartalommal bíró projekt
•teremtett K+F+I munkahelyek száma
•K+F+I tevékenységből származó árbevétel

Intézetünk mindenben segítségére tud lenni a felkészüléshez szükséges dokumentációk el-, és előkészítésében (tanúsítás lebonyolítása, iparjogvédelmi dokumentációk elkészítése). 

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ - Letöltés

TÁMOGATÁSI INTENZITÁSOK - Letöltés

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTŐ - Letöltés 

A pályázatok megírását fix díj nélkül, sikerdíjas konstrukcióban vállaljuk!

Bármilyen kérdés esetén keresse Intézetünket bizalommal!
2015-07-31
Újra pályázható a nyomdaipari tevékenység, ásványvíz és PET palack gyártás!

VÁLTOZÁS! Elérhető pályázat Nyomdaipari és Ásványvízgyártási tevékenység részére!

2015. július 30-án a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-15 kódszámú), valamint a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívások módosultak az alábbiak szerint:

 

 1. Mindkét konstrukció keretében lehetővé vált az ásványvíz gyártására irányuló tevékenységeta PET palackok vagy előformák gyártására irányuló tevékenységet, valamint olyan tevékenységeket is fejleszteni, amelynek eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra. 
 2. Mindkét felhívás keretében lehetővé vált az alábbi TEÁOR besorolás szerinti tevékenységek fejlesztése és az VTSZ számok alá tartozó eszközök beszerzés:

A TEÁOR’08 besorolás alapján:

 • 1811 Napilapnyomás
 • 1812 Nyomás (kivéve: napilap)
 • 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
 • 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 • 1820 Egyéb sokszorosítás
 • 1107 ásványvízgyártás

VTSZ kód szerint: 

 • 8440  Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is
 • 8443 Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai

Emlékeztetőül a pályázat részletei:

 • GINOP 1.2.1.-2015. Mikro, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 
 • GINOP 1.2.2.-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása